Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Stanovanjsko poslovni objekt NT6 v Novem mestu

Odprti projektni natečaj s predizborom (dvostopenjski natečaj) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT NT6 V NOVEM MESTU

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je arhitekturna zasnova večnamenskega stanovanjsko poslovnega objekta NT6 in pripadajočega trga ter pridobitev ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za objekt in trg. Predmet natečaja je tudi urbanistična in prometna ureditev območja A1, ki bo izdelovalcu OPPN podlaga za pripravo dopolnjenega osnutka.   

Rok oddaje natečajnega elaborata:
1. stopnja (predizbor): četrtek 23. 4. 2020 do 16:00 ure. Elaborat se odda prek aplikacije Wetransfer na e-naslov: natecaji@zaps.si
2. stopnja: predvidoma četrtek 4. 6. 2020 do 16:00 ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana. V kolikor bodo 15 dni pred oddajo elaboratov ( v sredo, 20. 5. 2020) še vedno v veljavi izredni ukrepi v povezavi z epidemijo Covid-19, se elaborat odda prek aplikacije Wetransfer na e-naslov: natecaji@zaps.si Informacije bodo objavljene na spletni strani ZAPS.

Naročnik: Trgograd d.o.o. Litija
Rok oddaje: 23.04.2020

Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1. stopnja (predizbor): nagrade, priznanja in odškodnine niso predvidene.

2. stopnja:
• 1. nagrada 11.000,00 EUR
• 2. nagrada 8.800,00 EUR
• 3. nagrada 6.600,00 EUR
• tri priznanja po 3.300,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):               
Matija BEVK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):    

Tomo KRES

Član (naročnik):       
Miha ŠEGULA, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):                            
doc. dr. Tomaž SLAK, univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS):                               
Monika FINK SERŠA, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):                   
Andrej POGLAJEN

Namestnik članov (ZAPS):                       
Sergej HITI, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevelec A:                       
Rupert GOLE, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Špela Kragelj BRAČKO, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Skrbnica natečaja:                           
Katja ŠEVERKAR, univ. dipl. inž. arh.
Vrtec v Bohinjski Bistrici

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za 
VRTEC V BOHINJSKI BISTRICI

Predmet projektnega natečaja
Naročnik Občina Bohinj načrtuje gradnjo novega samostojnega vrtca z 11 oddelki ter vsemi potrebnimi pripadajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo vključno z dostopom.
Cilj natečaja je, da občina zgradi objekt, ki bo zagotovil ustrezne prostore vrtca, ki bo rešil prostorske težave v obstoječem vrtcu ter zagotovil po velikosti in namenu ustrezne prostore ter objekt na ustrezni izbrani lokaciji.
Investitor pričakuje umestitev objekta na planirani lokaciji tako, da bo le ta doprinesel k urejanju podobe Bohinjske Bistrice, vključno z izboljšanjem prometne infrastrukture v območju bodočega vrtca (dovoz, dostop, parkiranje, …), hkrati pa pričakuje objekt s prostori, ki bodo po velikosti in drugih značilnostih skladni z normativi, obenem pa bodo zagotavljali spodbudno in prijetno bivalno okolje za otroke in vzgojitelje.

Naročnik: Občina Bohinj
Rok oddaje: 21.05.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=347158

Obvestila:

Oddaja natečaja bo potekala v skladu z razmerami v času oddaje. V kolikor bodo 15 dni pred oddajo elaboratov še vedno v veljavi izredni ukrepi, bo zagotovljena možnost digitalne oddaje elaboratov.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 7.000,00 EUR
• 2. nagrada 5.600,00 EUR
• 3. nagrada 4.200,00 EUR
• tri priznanja po 2.100,00 EUR 
• šest odškodnin po 800,00 EUR 

Skupni znesek nagradnega sklada je: 23.100,00  EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 4.800 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

 


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): 
Robert POTOKAR, univ. dipl. inž. arh. 

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): 
Aleksander Saša OSTAN, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik):
Mojca ROZMAN, ravnateljica OŠ 

Član (naročnik): 
Andrej KOVAČIČ, dipl. inž. geod., višji svetovalec

Članica (ZAPS):
Damjana ZAVIRŠEK HUDNIK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (naročnik):
Monika RAVNIK, dipl. inž. živ., podžupanja

Namestnik članov (ZAPS):
Zaš BREZAR, univ. dipl. inž. kraj. arh. 

Poročevalec A:
Jože JAKI, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA: 
Nika CIGOJ SITAR, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec GOI:
Robert PANGRŠIČ 

Skrbnica natečaja:
Sandra BANFI ŠKRBEC, univ. dipl. inž. arh.

 
Hotel Europa Bled

Odprti, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za HOTEL EUROPA BLED

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je izdelava natečajnega predloga za izgradnjo novega hotela Europa Bled in ureditev celotnega območja hotela.
Z natečajem želi investitor pridobiti strokovno najprimernejše rešitve za ureditev celotnega kompleksa predvidenega novega hotela na Rečici, ki bodo ob upoštevanju usmeritev prostorskih aktov, pogojev ZVKDS, programskih in funkcionalnih izhodišč v največji možni meri upoštevale programsko trženjski koncept hotela.

Naročnik: Hotel E.Bled d.o.o.
Rok oddaje: 17.03.2020
Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 5, 16.3.2020
V kolikor želite osebno oddati natečajni elaborat, nas prosimo predhodno kontaktirajte po telefonu (041 751 461).

Sporočilo za javnost št. 4, 13.3.2020
Zaradi okoliščin v povezavi z epidemijo s corona virusom smo se odločili, da se natečajni elaborati v 1. stopnji lahko oddajo tudi po Wetransferju pod naslenjimi pogoji:
1. ZAPS ne jamči za uspešni prevzem elaboratov. Natečajniki, ki se bodo poslužili te možnosti sami prevzemajo tveganje za neuspešno oddajo. Zato priporočamo, da tak način oddaje uporabi le natečajnik, ki zaradi nastale situacije ne more na noben način oddati elaborata v tiskani obliki.

2. Natečajni elaborat mora vsebovati vse predpisane vsebine v točki 6.1. Natečajnih pogojev v digitalni obliki. Pošiljki je treba priložiti sliko zaslona - "printscreen" z vsebino map natečajnega elaborata.

3. Pred pošiljanjem natečajnega elaborata po Wetransfer na ZAPS predlagamo, da natečajnik poskusno najprej pošlje natečajni elaborat samemu sebi in preveri ali se mape pravilno razpakirajo in ali se lahko vse datoteke odprejo.

4. Pošiljka mora prispeti na elektronski naslov: natecaji@zaps.si do predvidenega roka za oddajo.

5. Rok za oddajo natečajih elaboratov se podaljša do 24.3.2020 do 12:00 ure.

We have decided that Level 1 competitions may also be submitted via Wetransfer under the following conditions:
1. ZAPS does not guarantee the successful acceptance of competition entries. Competitors should be aware of the possible risk of unsuccessful delivery of the competition entry. Therefore, we recommend that this method of submission should be used only by the competitors, who, due to the situation, cannot otherwise submit hard copies.
2. The competition entry must contain all the prescribed elements defined in point 6.1. Competition terms in digital format. The shipment must be accompanied by a screenshot – with the content of all folders and documents of the competition entry.
3. Before submitting a Wetransfer message with link to ZAPS, it is suggested that the sender first send the message with link to himself and check that the folders are properly unpacked and that all files can be opened.
4. Wetransfer message must reach the following email address: natecaji@zaps.si by the scheduled submission deadline, which is Tuesday, March 24, 2020 by 12:00.

The deadline for submission of competition entries is extended until 24/03/2020 by 12:00.

Sporočilo za javnost št. 3, 28.2.2020
Rok za postavljanje vprašanj 1. stopnje se podaljša do 5.3. do 14.00 ure in rok za odgovore na vprašanja 1. stopnje se podaljša do 9.3.2020.

Sporočilo za javnost št. 2, 27.2.2020
Prejeli smo zadosti prijav, zato ogled in posvet jutri bo organiziran..

Sporočilo za javnost št. 1, 26.2.2020
Organiziran ogled lokacije in posvet bo organiziran v primeru zadostnega števila prijav (najmanj 3 prijave), v petek 28.2.2020 ob 9.00 uri. Zbor bo na natečajni lokacijina zgonjem robu natečajnega območjana Kolodvorski cesti. Po ogledu lokacije je predviden informativni posvet na sedežu Občine Bled na naslovu Cesta svobode 13.
Prijave sprejemamo na e-naslov: natecaji@zaps.si, do 27.2.2020 do 16.00 ure.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1. stopnja: Nagrade, priznanja in odškodnine za sodelovanje v 1. krogu niso predvidene.

2. stopnja:
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada   8.000 EUR
• 3. nagrada   6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Pogled na lokacijo
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS):               
doc. mag. POLONA FILIPIČ, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):    

MATJAŽ KRAJNIK, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):       
BOŠTJAN PREBIL

Član (naročnik):                            
ROBERT KLINAR, Občina Bled

Član (ZAPS):                               
GAŠPER MEDVEŠEK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):                   
DARKO ADŽIEV

Namestnik članov (ZAPS):                       
GREGOR TRPLAN, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnica natečaja:                           
DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:                       
DAMJANA ZAVIRŠEK HUDNIK, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za urbanizem:                       
SAŠA REPE univ.dipl.inž.arh.

Izvedenka ZVKD:                            
IRENA VESEL, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za hotele:                            
GORAN KRIŽNAR

Izvedenec za investicijo:                       
PRIMOŽ KUNSTIČ, univ. dipl. inž. grad.
BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI

Javni, projektni, dvostopensjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI

Predmet projektnega natečaja
Naročnik ima z izgradnjo bazenskega kompleksa namen zagotoviti osnovne pogoje za razvoj športnih plavalnih klubov in izvedbo tekmovanj, omogočiti pogoje za širjenje plavalne kulture ter realizacijo programov s področja rekreacije in rehabilitacije specifičnih skupin uporabnikov.

Na podlagi natečajnih rešitev bo naročnik lahko nadaljeval z razvijanjem športno-rekreacijskega parka v Češči vasi (ŠRP). Predvideno je, da bo bazenski kompleks v kombinaciji z objektom velodroma v prihodnosti opredeljen kot olimpijski športni center, ki bo nudil optimalne pogoje za vadbo v olimpijskih panogah (kolesarstvu, atletiki in plavanju) oz. za pripravo na tekmovanja na najvišjem nivoju v absolutni kategoriji.

Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 30.01.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=336244

Obvestila:

Sporočilo za javnost št.3, 18.2.2020
Odgovori na vprašanja v drugi stopnji so objavljeni v rubriki dokumentacija.

Sporočilo za javnost št. 2, 11.2.2020

Ocenjevalna komisija je v drugo stopnjo natečaja povabila avtorje naslednjih šestih elaboratov:
elaborat s šifro 26296,
elaborat s šifro 77799,
elaborat s šifro 51929,
elaborat s šifro 30120,
elaborat s šifro 10510,
elaborat s šifro 39572.

Sporočilo za javnost št.1, 6.1.2020
Objavljena je priloga D_4_geol_geomeh_porocilo

 


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1. stopnja: Nagrade, priznanja in odškodnine za sodelovanje v 1. krogu niso predvidene.

2. stopnja:
• 1. nagrada 8.200 EUR
• 2. nagrada 6.560 EUR
• 3. nagrada 4.920 EUR
• tri priznanja po 2.460 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 27.060 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

 


Dodatne informacije in vprašanja:

1. STOPNJA - ZAKLJUČENO

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Aleš Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
doc. dr. Tomaž Slak, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
mag. Gregor Macedoni, župan MONM

Član (naročnik):
dr. Iztok Kovačič, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
dr. Idis Turato, dipl. ing. arh.

Namestnica članov (naročnik):
Mojca Tavčar, univ .dipl. inž. geod.

Namestnica članov (ZAPS):
Suzana Simič, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevalka A:
Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
Natalija Zanoški, mag.inž.arh.

Pomočnica skrbnice natečaja:
Viktorija Tekstor, univ. dipl. inž. arh.
MINIPLEKS MESTNEGA KINA

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: MINIPLEKS MESTNEGA KINA

Predmet projektnega natečaja
Naročnik Mestna občina Ljubljana želi revitalizirati obstoječi podhod Ajdovščina v Ljubljani. Podhod se nahaja v ožjem mestnem središču in poteka med Metalko in Parkom slovenske reformacije. Bil je zgrajen leta 1976 in je pešcem zagotavljal varno prečkanje nekoč zelo prometne Slovenske ceste, v njem so bile trgovine in servisne dejavnosti. Vendar pa je danes podhod izgubil svoj pomen, saj je celotno območje Slovenske ceste pešcem bolj prijazno in izven-nivojski prehod za pešce ni več potreben. To se kaže tudi v precej zapuščenem in praznem podhodu, saj so mnogi trgovski lokali že zaprli svoja vrata.
S tem natečajem želi investitor pridobiti strokovno najprimernejše rešitve za ureditev minipleksa mestnega kina, ter pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije za spremembo namembnosti, rekonstrukcijo in prizidavo k obstoječemu podhodu Ajdovščina, skupaj z umestitvijo programa Javnega zavoda Kinodvor v objekt.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 05.03.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=334988

Obvestila:

Sporočilo za javnost št.1, 17.2.2020
Objavljeni so popravki sheme panojev
plakat_1-pop: plakat_1-pop.pdf
plakat_2-pop: plakat_2-pop.pdf
plakat_3-pop: plakat_3-pop.pdf


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 9.000 EUR
• 2. nagrada 7.200 EUR
• 3. nagrada 5.400 EUR
• tri priznanja po 2.700 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 29.700 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

 


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, podžupan MOL

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
doc. Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh.

Članica (naročnik):
Metka Dariš, univ.dipl.oblikovalka vizualnih komunikacij

Članica (naročnik):
Majda Gostinčar, univ.dipl.inž.arh.

Član (naročnik):
Matej Vozlič, univ.dipl.inž.arh.

Članica (ZAPS):
Vanja Gregorc Vrhovec, univ.dipl.inž.arh.

Član (ZAPS):
Arne Vehovar, univ.dipl.inž.arh.

Namestnica članov (naročnik):
Vladka Ljubanović, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Uroš Rustja, univ. dipl. inž.arh.

Poročevalka A:
Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za urbanizem:
Barbara Jovan, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za ZVDS:
Irena Vesel, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za ekonimiko gradnje:
Milan Čerkez, udig

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.