Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

URBANIZEM ROŠKA

Namen natečaja je pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za urbanistično zasnovo območja med Poljansko in Roško cesto, Strupijevim nabrežjem in Mesarsko cesto, t. i. območja »Roške«. Na območju je predvidena izgradnja nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), novega študentskega doma (ŠDL) ter nove Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) s športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči.

Cilj natečaja je pridobiti kakovostno urbanistično rešitev za umestitev predvidenih programov in gradnjo pripadajočih objektov, organizacijo odprtega prostora med njimi ter integracijo novih prostorov ustanov v omrežje tako izobraževalnih kot kreativnih oz. umetniških programov v širšem območju Ljubljane.

Urbanistična rešitev naj na eni strani omogoča funkcionalno ločeno delovanje posameznega programa in pripadajočega objekta, a naj hkrati tudi narekuje interdisciplinarno povezovanje, ki bo privedlo do edinstvenih sinergijskih učinkov.

Končni cilj natečaja je pridobitev:
• strokovno najustreznejše urbanistične rešitve umestitve UL ALUO, ŠDL in SŠOF znotraj ožjega natečajnega območja,
• anketno/idejno urbanistično rešitev za širše natečajno območje.

Na podlagi natečajne rešitve bo izdelan OPPN.

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Rok oddaje: 08.10.2020

Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

•  1. nagrada                                                                              16.000 EUR
•  nadomestilo za odkup materialnih avtorskih pravic                16.000 EUR
•  2. nagrada                                                                              12.800 EUR
•  3. nagrada                                                                                9.600 EUR
•  tri priznanja po                                                                          4.800 EUR
•  12 odškodnin  po                                                                      1.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom izvedel odkup vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. člena ZASP od enega ali več najvišje uvrščenih natečajnikov, ki bo/bodo prestali ugotavljanje sposobnosti (75. in 76. člen ZJN-3), in sicer po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 3. alinejo c točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3.
Storitev izdelave OPPN bo naročnik na podlagi natečajne rešitve oddal z ločenim javnim naročilom.
Zmagovalcu/cem natečaja bo zagotovljeno sodelovanje pri izdelavi OPPN.


Dodatne informacije in vprašanja:

Objava na Portalu JN:
https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?id_obrazec=361056

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


Ožje in širše natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

NAROČNIK

Podpredsednik komisije (predstavnik MOL):
prof. JANEZ KOŽELJ, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL

Članica (predstavnica ALUO UL):  
izr. prof. mag. LUCIJA MOČNIK RAMOVŠ, akad. slik.

Član (predstavnik SŠOF):    
GREGOR MARKELJ, univ. dipl. obl.

Članica (predstavnica MIZŠ):   
TINA POGRAJEC, univ. dipl. inž. geod.

Namestnica članov komisije (predstavnica MIZŠ):
AJDA RADINJA, univ. dipl. pol.

Namestnik članov komisije (predstavnik ŠDL):
ANDREJ RESNIK, dipl. inž. el.

Namestnik članov komisije (predstavnik MOL):
mag. MIRAN GAJŠEK, univ. dipl. inž. arh.

ZAPS

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):   

prof. MIHA DEŠMAN, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):   
KAROLINA JANKOVIČ, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Član (ZAPS):   
MARKO PETERLIN, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik (ZAPS):   
doc. MITJA ZORC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A, U:
LENKA KAVČIČ, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A, U:
MOJCA KALAN ŠABEC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
ŠPELA KRAGELJ BRAČKO, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za OPN:
TOMAŽ LEVIČAR, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za promet:
dr. PETER LIPAR, univ.dipl.inž.grad.

Izvedenec za osončenje:   
URH VIDMAR, dipl.inž.pom.

Skrbnica natečaja:
DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.
Hotel Europa Bled

Odprti, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za HOTEL EUROPA BLED

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je izdelava natečajnega predloga za izgradnjo novega hotela Europa Bled in ureditev celotnega območja hotela.
Z natečajem želi investitor pridobiti strokovno najprimernejše rešitve za ureditev celotnega kompleksa predvidenega novega hotela na Rečici, ki bodo ob upoštevanju usmeritev prostorskih aktov, pogojev ZVKDS, programskih in funkcionalnih izhodišč v največji možni meri upoštevale programsko trženjski koncept hotela.

Naročnik: Hotel E.Bled d.o.o.
Rok oddaje: 17.03.2020
Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 9, 2.6.2020
Zaradi obsežnejših sprememb natečajne naloge za 2. stopnjo natečaja, se je usklajevanje gradiva in pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora zavleklo. Oddaja elaboratov za 2. stopnjo je predvidena med 27. 8. in 3. 9. 2020. Natečajniki, vabljeni v 2. stopnjo natečaja, bodo o spemembah natečajne naloge obveščeni najmanj 2 meseca pred predvideno oddajo elaboratov.

Sporočilo za javnost št. 8, 6.5.2020
Zaradi pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjeno natečajno nalogo za 2. stopnjo natečaja, se podaljšuje rok, ko bodo izbrani kandidati prejeli dopolnjeno natečajno nalogo in vabilo v 2. stopnjo. Novi predvideni rok je med 11. in 15. 5. 2020.

Sporočilo za javnost št. 7, 20.4.2020
Objavljamo šifre natečajnih elaboratov, ki so se uvrstili v 2. stopnjo:
- 85593
- 13679
- 33333
- 97921
- 00000
- 13102
V skladu z ugotovitvami ocenjevalne komisije po zaključeni 1. stopnji natečaja, bo naročnik pripravil dopolnjeno natečajno nalogo. Dopolnjeno natečajno nalogo in vabilo v 2. stopnjo natečaja bodo izbrani kandidati prejeli po elektronski pošti na naslov, naveden v prilogi KONTAKT, predvidoma do 30. 4. 2020.

Sporočilo za javnost št. 6, 10.4.2020
Povabilo v 2. stopnjo bo objavljeno, ko bo na podlagi rezultata 1. stopnje, dopolnjena natečajna naloga in pripravljene usmeritve za povabljene natečajnike v 2. stopnjo.

Sporočilo za javnost št. 5, 16.3.2020
V kolikor želite osebno oddati natečajni elaborat, nas prosimo predhodno kontaktirajte po telefonu (041 751 461).

Sporočilo za javnost št. 4, 13.3.2020
Zaradi okoliščin v povezavi z epidemijo s corona virusom smo se odločili, da se natečajni elaborati v 1. stopnji lahko oddajo tudi po Wetransferju pod naslenjimi pogoji:
1. ZAPS ne jamči za uspešni prevzem elaboratov. Natečajniki, ki se bodo poslužili te možnosti sami prevzemajo tveganje za neuspešno oddajo. Zato priporočamo, da tak način oddaje uporabi le natečajnik, ki zaradi nastale situacije ne more na noben način oddati elaborata v tiskani obliki.

2. Natečajni elaborat mora vsebovati vse predpisane vsebine v točki 6.1. Natečajnih pogojev v digitalni obliki. Pošiljki je treba priložiti sliko zaslona - "printscreen" z vsebino map natečajnega elaborata.

3. Pred pošiljanjem natečajnega elaborata po Wetransfer na ZAPS predlagamo, da natečajnik poskusno najprej pošlje natečajni elaborat samemu sebi in preveri ali se mape pravilno razpakirajo in ali se lahko vse datoteke odprejo.

4. Pošiljka mora prispeti na elektronski naslov: natecaji@zaps.si do predvidenega roka za oddajo.

5. Rok za oddajo natečajih elaboratov se podaljša do 24.3.2020 do 12:00 ure.

We have decided that Level 1 competitions may also be submitted via Wetransfer under the following conditions:
1. ZAPS does not guarantee the successful acceptance of competition entries. Competitors should be aware of the possible risk of unsuccessful delivery of the competition entry. Therefore, we recommend that this method of submission should be used only by the competitors, who, due to the situation, cannot otherwise submit hard copies.
2. The competition entry must contain all the prescribed elements defined in point 6.1. Competition terms in digital format. The shipment must be accompanied by a screenshot – with the content of all folders and documents of the competition entry.
3. Before submitting a Wetransfer message with link to ZAPS, it is suggested that the sender first send the message with link to himself and check that the folders are properly unpacked and that all files can be opened.
4. Wetransfer message must reach the following email address: natecaji@zaps.si by the scheduled submission deadline, which is Tuesday, March 24, 2020 by 12:00.

The deadline for submission of competition entries is extended until 24/03/2020 by 12:00.

Sporočilo za javnost št. 3, 28.2.2020
Rok za postavljanje vprašanj 1. stopnje se podaljša do 5.3. do 14.00 ure in rok za odgovore na vprašanja 1. stopnje se podaljša do 9.3.2020.

Sporočilo za javnost št. 2, 27.2.2020
Prejeli smo zadosti prijav, zato ogled in posvet jutri bo organiziran..

Sporočilo za javnost št. 1, 26.2.2020
Organiziran ogled lokacije in posvet bo organiziran v primeru zadostnega števila prijav (najmanj 3 prijave), v petek 28.2.2020 ob 9.00 uri. Zbor bo na natečajni lokacijina zgonjem robu natečajnega območjana Kolodvorski cesti. Po ogledu lokacije je predviden informativni posvet na sedežu Občine Bled na naslovu Cesta svobode 13.
Prijave sprejemamo na e-naslov: natecaji@zaps.si, do 27.2.2020 do 16.00 ure.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1. stopnja: Nagrade, priznanja in odškodnine za sodelovanje v 1. krogu niso predvidene.

2. stopnja:
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada   8.000 EUR
• 3. nagrada   6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Pogled na lokacijo
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS):               
doc. mag. POLONA FILIPIČ, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):    

BOŠTJAN PREBIL

Član (naročnik):       
DARKO ADŽIEV

Član (naročnik):                            
ROBERT KLINAR, Občina Bled

Član (ZAPS):                               
GAŠPER MEDVEŠEK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (ZAPS):                       
GREGOR TRPLAN, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnica natečaja:                           
DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:                       
DAMJANA ZAVIRŠEK HUDNIK, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za urbanizem:                       
SAŠA REPE univ.dipl.inž.arh.

Izvedenka ZVKD:                            
IRENA VESEL, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za hotele:                            
GORAN KRIŽNAR

Izvedenec za investicijo:                       
PRIMOŽ KUNSTIČ, univ. dipl. inž. grad.