Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

BRV IN KOLESARSKA POT - IRČA VAS

Razstava
Otvoritev razstave bo predvidoma septembra. O točnem datumu bomo sporočili naknadno.

Predmet projektnega natečaja:
izdelava predloga za gradnjo nove brvi za pešce in kolesarje čez reko Krko pri Irči vasi ter pridobitev izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev. Poleg arhitekturne in konstrukcijske zasnove brvi mora predlog vsebovati tudi rešitve za urejanje brežin reke Krke na natečajnem območju, z ureditvijo okolice obstoječega črpališča, ureditvijo peš in kolesarskih poti, navezavo na prometno omrežje ter potrebno komunalno infrastrukturo.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
• Obseg del: IDP, PGD, PZI in projektantski nadzor, vključno z dopolnitvijo geodetskega in geomehanskega načrta, vodenjem in koordinacijo izdelave projektne dokumentacije.
• Pogodbeni roki: IDP 30 koledarskih dni od podpisa pogodbe, PGD 60 koledarskih dni po potrditvi IDP s strani naročnika, PZI 45 koledarskih dni po potrditvi PGD s strani naročnika in pridobitvi vseh soglasij za gradbeno dovoljenje.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: v skladu z 33.člen ZGO-1
• Pogodbena kazen: 2 ‰ od pogodbene cene na dan, v skupnem znesku največ 10 % celotne pogodbene cene.
• Zahtevana finančna zavarovanja: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
• Prenos avtorskih pravic: popoln prenos materialnih pravic

 


gNaročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 12.06.2017
Zaključno poročilo komisije: 11.07.2017
podrobnosti >>ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III

Razstava
O točnem datumu bomo sporočili naknadno.

Predmet projektnega natečaja: je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt III.faze Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo zagotovil nove prostore za izvajanje dejavnosti ter omogočil tako fizično kot programsko povezavo z obstoječim objektom Zdravstvenega doma

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:
• Obseg del: Izdelava projektne dokumentacije (vodilna mapa, arhitektura, koordinacija vodenje) – IDZ, IDP, PGD, PZI, načrt opreme, in PID vključno s projektantskim nadzorom do pridobitve uporabnega dovoljenja.
• Pogodbeni roki: IDZ 15 dni IDP 45 dni po prejemu projektnih pogojev, PGD 30 dni po uskladitvi in potrditvi IDP, PZI 90 dni po potrditvi PGD in PID v času gradnje oziroma 7 dni po izjavi izbranega izvajalca GOI del, da so dela zaključena.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: v skladu z 33.člen ZGO-1
• Pogodbena kazen: 2 ‰ od pogodbene cene na dan, v skupnem znesku največ 10 % celotne pogodbene cene.
• Zahtevana finančna zavarovanja: Najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), ali izjava, da lahko naročnik pri prvem računu zadrži plačilo v višini 5% pogodbene vrednosti
• Prenos avtorskih pravic: popoln.

Natečajne elaborate je potrebno oddati na naslov naročnika: Zdravstveni dom Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica v tajništvu uprave v 3. nadstropju!


gNaročnik: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
Rok oddaje: 02.06.2017
Zaključno poročilo komisije: 10.07.2017
podrobnosti >>CELOVITA PRENOVA SNG DRAMA LJUBLJANA

Razstava
Otvoritev razstave bo predvidoma septembra. O točnem datumu bomo sporočili naknadno.

Predmet natečaja:
prenova historičnega objekta Drama in preveritev različnih variant in konceptov celovite prenove ter pridobiti najkvalitetnejšo rešitev in izbrati izdelovalca projektne dokumentacije.

Predmet natečaja v posameznih stopnjah je:
I. stopnja: zasnova celovite prenove SNG Drama Ljubljana,
II. stopnja: korekcija zasnove v skladu s priporočili ocenjevalne komisije.
Izmed prispelih natečajnih rešitev na I. stopnji bo ocenjevalna komisija izbrala 3 (tri) najprimernejše rešitve, izdelala zanje priporočila v skladu s projektno nalogo in povabila izbrane kandidate na II. stopnjo.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 3.2.2017 ob 17:00 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.


gNaročnik: SNG DRAMA LJUBLJANA
Rok oddaje: 10.03.2017
Zaključno poročilo komisije: 15.06.2017
podrobnosti >>UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

Razstava:
Otvoritev razstave bo v ponedeljek 3.7.2017 ob 18.00 uri v zgodovinskem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
Razstava bo na ogled vsak dan do 31.7.2017 med 8:00 in 22:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabilo

Predmet natečaja:
Z natečajem se išče najprimernejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana. Prenovljen bo glavni atletski stadion, opremljen bo s tribunami in spremljajočimi prostori za 5000 gledalcev, zgrajena bo atletska dvorana z vsemi spremljajočimi prostori in tribunami za 1500 gledalcev, urejena bosta pomožni atletski stadion in center za mete, zgrajena bo podzemna parkirna hiša ter zagotovljene vse zahtevane servisne in parkirne površine in dostopi, vključno z izven nivojsko peš povezavo preko gorenjskega železniškega koridorja in celovito zunanjo ureditvijo območja.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
- Obseg del: V pogodbeno ceno so vključene vse faze od IDZ do vključno pridobivanja uporabnega dovoljenja (del PGD so tudi načrti prestavitev komunalnih vodov potrebnih za pridobitev soglasij za priključitev).
- Pogodbena cena: Pogodbena cena je fiksna.
Sporočilo za javnost št.3, 31.3.2017 Na spletni strani ZAPS: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljena zadnja verzija tabele površin (VO4_A_B_priloga_1_tabela_povrsin_dopolnitev3), ki na enem mestu združuje vse do sedaj objavljene popravke. - Roki: Izvajalec mora izdelati projektno dokumentacijo v rokih definiranih v 11. členu in jo izročiti naročniku najkasneje do 31.12.2018.
- Zavarovanje projektantske odgovornosti: Izvajalec ima projektantsko odgovornost za škodo zavarovano za vsoto 200.000,00 EUR.
- Pogodbena kazen: 2 ‰ cene pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan zamude, v skupnem znesku največ 10 % od cene pogodbenih del z DDV.
- Finančna zavarovanja: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene pogodbenih del z DDV, veljavno še 12 mesecev po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.
- Prenos avtorskih pravic: Izvajalec se zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ter pravice objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, ekskluzivno in brez teritorialne omejitve, pri čemer lahko avtor javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.


gNaročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 20.04.2017
Zaključno poročilo komisije: 14.06.2017
podrobnosti >>STANOVANJSKA GRADNJA RAKOVA JELŠA II

Razstava:
Otvoritev razstave bo v torek 27.6.2017 ob 13.30 uri v pritlični dvorani JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan do 6.7.2017 med 9:00 in 19:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabilo

Predmet natečaja:
Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 170 neprofitnih najemnih stanovanj, trgovski program za lokalno oskrbo, večnamenski prostor lokalne skupnosti, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
• Obseg del: Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD (z LCCA), PZI, BIM (po LOD 350), projekt za razpis, komercialne skice in PID vključno s projektantskim nadzorom do pridobitve uporabnega dovoljenja
• Pogodbena cena: je fiksna
• Pogodbeni roki: IDZ 20 koledarskih dni po podpisu pogodbe; IDP 70 koledarskih dni po potrditvi IDP in prejemu projektnih pogojev; PGD 80 koledarskih dni po potrditvi IDP; PZI in BIM model za fazo PZI 90 koledarskih dni po potrditvi PGD in PID v času gradnje oziroma 15 koledarskih dni pred načrtovanim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: v višini 250.000,00 € (vključujoč 5 letno garancijsko dobo objekta)
• Pogodbena kazen: 3 ‰ od pogodbene cene, v skupnem znesku največ 20 % celotne pogodbene cene (z vključenim DDV).
• Zahtevana finančna zavarovanja:
-najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV),
-najkasneje v 10 dneh po podpisu gradbene pogodbe med naročnikom in izvajalcem GOI del garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti za celotno pogodbeno vrednost (ki vključuje tudi vrednost projektantskega nadzora) v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (z vključenim DDV)
-najkasneje v 10 dneh po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja garancija (banke ali zavarovalnice) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% celotne pogodbene vrednosti (z DDV).
• Prenos avtorskih pravic: delen


gNaročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Rok oddaje: 12.05.2017
Zaključno poročilo komisije: 10.06.2017
podrobnosti >>PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD

Razstava
Otvoritev razstave bo v sredo, 10.5. 2017 ob 17:00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg 1. Razstava bo na ogled vsak dan do 17.5.2017 med 8:00 in 20:00 uro.
Vljudno vabljeni.
Vabilo

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD

Predmet natečaja:
Naročnik natečaja želi ob osnovni šoli Vižmarje Brod zgraditi novo telovadnico s pripadajočo zunanjo ureditvijo in parkiriščem, ki bo služila predvsem potrebam šole, občasno pa tudi potrebam izvedbe večjih uradnih tekmovanj in ostalih prireditev. Predmet te natečajne naloge so usmeritve za izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice. Predviden rok izgradnje telovadnice je september 2018.  

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
- Obseg del: V pogodbeno ceno so vključene vse faze od IDZ do vključno pridobivanja uporabnega dovoljenja (del PGD so tudi načrti prestavitev komunalnih vodov potrebnih za pridobitev soglasij za priključitev).
- Pogodbena cena: Pogodbena cena je fiksna.
- Roki: Izvajalec mora izdelati projektno dokumentacijo v rokih definiranih v 11. členu in jo izročiti naročniku najkasneje do 31.12.2018.
- Zavarovanje projektantske odgovornosti: Izvajalec ima projektantsko odgovornost za škodo zavarovano za vsoto 200.000,00 EUR. - Pogodbena kazen: 2 ‰ cene pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan zamude, v skupnem znesku največ 10 % od cene pogodbenih del z DDV.
- Finančna zavarovanja: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene pogodbenih del z DDV, veljavno še 12 mesecev po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.
- Prenos avtorskih pravic: Izvajalec se zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ter pravice objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, ekskluzivno in brez teritorialne omejitve, pri čemer lahko avtor javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.


gNaročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 13.03.2017
Zaključno poročilo komisije: 10.04.2017
podrobnosti >>Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini

Ob zaključku javnega natečaj je naročnik Občina Ajdovščina v sodelovanju z ZAPS izdala tiskano publikacijo.

Razstava
Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 20.3. 2017 ob 17:00 uri, v avli dvorane prve slovenske vlade, (Trg 1.slovenske vlade 1, Ajdovščina) do 20.4.2017. Ogled razstave je možen v času prireditev oz. po predhodni najavi (pri ga. Marici Žen Brecelj, Oddelek za okolje in prostor, na tel. 05-365-91-36.
Vljudno vabljeni.
Vabilo

Javni, projektni, anonimni, odprti, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA – KASTRE V AJDOVŠČINI

Predmet natečaja:
Izdelava arhitekturne zasnove za celovito prenovo odprtih javnih površin v starem mestnem jedru na območju Kastre v Ajdovščini s poudarkom na ureditvi Lavričevega trga in vstopnih ulic nanj.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

 


gNaročnik: Občina Ajdovščina
Rok oddaje: 10.01.2017
Zaključno poročilo komisije: 22.02.2017
podrobnosti >>Prenova mestnega središča Murske Sobote

Razstava
Otvoritev razstave bo v petek, 24.2. 2017 ob 12:00 uri, v prostorih TIC Murska Sobota - Hranilnica prekmurskih dobrot, Slovenska ulica 41, Murska Sobota. Razstava bo odprta od ponedeljka do sobote od 9.00 - 16.00, in v nedeljo od 9.00 do 12.00, do vključno petka 10. marca 2017. Vljudno vabljeni.
Vabilo

Javni,odprti, anonimni, idejni in projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovanca projektne dokumentacije za  PRENOVO MESTNEGA SREDIŠČA MESTA MURSKA SOBOTA

Predmet natečaja:
Predmet natečaja je celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno urejanje odprtih javnih površin mestnega središča Murske Sobote od Trga zmage na severu, Slovenske ulice na vzhodu, Slomškove ulice na jugu in Kocljeve ulice za zahodu. Natečaj zajema projektni in idejni del. Natečajniki obdelajo oba dela.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 19.12.2016 ob 16:30 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.


gNaročnik: Mestna občina Murska Sobota
Rok oddaje: 16.12.2016
Zaključno poročilo komisije: 25.01.2017

im(3)
im(2)
im(1)podrobnosti >> Hitre povezave:

BRV IN KOLESARSKA POT - IRČA VAS

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III

CELOVITA PRENOVA SNG DRAMA LJUBLJANA

UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

STANOVANJSKA GRADNJA RAKOVA JELŠA II

PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD

Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini

Prenova mestnega središča Murske Sobote