Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

Poslovanje družbe z omejeno odgovornostjo

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Osnovni kapital mora znašati vsaj 7.500 evrov, vsak osnovni vložek pa najmanj 50 evrov, vrednost vložkov je lahko različna. Osnovni vložek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vložek ali stvarni prevzem. Stvarni vložek so lahko premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je družba prevzela in jih prišteje družbenikovemu vložku. Družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Družba ima lahko največ 50 družbenikov, več z dovoljenjem ministra, pristojnega za gospodarstvo.


na vrh

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo

1. Izbor statusne oblike, določitev dejavnosti, sedeža in firme; Sestava in overitev družbene pogodbe; Odprtje depozitnega računa in  vplačilo ustanovitvenega kapitala

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je možna z enostavnim ali zahtevnim postopkom. Enostavni postopek je brezplačen, zahtevni postopek se plača po notarski tarifi. Enostavni postopek je tisti, pri katerem družbeniki vplačajo osnovni kapital v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih posebnosti (dodatnih členov) v akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo.

Ustanovitev enostavne enoosebne ali večosebne družbe z omejeno odgovornostjo se lahko izvede neposredno prek državnega portala e-VEM z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali na vstopnih točkah VEM.

Ustanovitev z enostavnim postopkom je možna pod naslednjimi pogoji:

1. vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun) in celoten znesek vložkov (najmanj 7.500 evrov) se plača pred vložitvijo predloga

2. družbena pogodba ali akt o ustanovitvi se sklene na obrazcu VEM, v katerem vsebine ni mogoče spreminjati (listina se avtomatsko generira iz sistema e-VEM, prav tako vse ostale obvezne priloge k predlogu za ustanovitev d.o.o.)

3. pri enoosebni d.o.o.: družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov in ne pisne.

Družba se ustanovi s pogodbo v obliki notarskega zapisa v naslednjih primerih:

1. Če družbeniki kot osnovne vložke vložijo: stvarne vložke (stvari, terjatve in druge pravice) ali denarne vložke, ki bodo delno (vsaj ena četrtina osnovnega vložka in skupaj najmanj 7.500 EUR) vplačani pred vpisom ustanovitve v sodni register in bo preostanek vplačan šele v določenem roku po vpisu ustanovitve v sodni register ter če je osnovni vložek višji od 7.500 EUR

2. Če družbeniki želijo v družbeno pogodbo vnesti dodatne dogovore o pravilih pri prenosu poslovnih deležev, o upravljanju družbe ali druge dodatne dogovore;

3. Če družbeniki iz drugih razlogov želijo ustanoviti družbo pri notarju s pogodbo v obliki notarskega zapisa.

Ustanovitelji z osebnim obiskom, po pošti, ali po elektronski pošti sporočijo notarju vse obvezne atribute bodoče družbe. Notar sestavi vse potrebne listine, ki so navedene v točki »priloge k vlogi«. Za sestavo in podpis listin je potrebna osebna prisotnost ustanoviteljev (fizične osebe oziroma zakoniti zastopniki pravnih oseb). Posameznega ustanovitelja lahko zastopa pooblaščenec.

2. Vpis v Sodni register

Vpis v sodni register ureja Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register. Vpis se lahko izvede neposredno prek državnega portala e-VEM z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali na vstopnih točkah VEM. vpis se izvede na predpisanem obrazcu vpisa v sodni register.

3. Vpis v Poslovni register Slovenije

Prijavite se v Poslovni register Slovenije (PRS), ki ga vodi Agencija Republike slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), tako da oddate obrazec PRS-1, kjer določite seznam registiranih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008).

4. Vpis v davčni register

Pravna oseba, mora v 8 dneh po vpisu v sodni register, sporočiti davčnemu uradu, na obrazcu DR-04, upoštevaje svojo organiziranost, podatke o: številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, številkah računov v tujini, povezanih osebah in osebi, ki vodi poslovne knjige. Pravna oseba pridobi davčno številko in status zavezanca za DDV.

5. Odprtje transakcijskega računa

Podjetje posluje preko poslovnega transakcijskega računa (račun za pravne osebe), odprtega pri poslovni banki ali hranilnici, ki ima dovoljenje Banke Slovenije. Začasni TRR, ki je potreben za vplačilo ustanovnega kapitala oz. za ustanovitev družbe ter vpis v sodni register je možno urediti na portalu e-VEM.

6. Sprejem internih aktov

Podjetje mora sprejeti interne akte z različnih področij, najpogostejša so: področje delovnih razmerij (objava prostih delovnih mest, sklenitev pogodb z delavci, prijava delavcev), področje plač, področje organizacije in sistemizacije delovnih mest, področje varnosti in zdravja pri delu, področje računovodstva, področje varovanja osebnih podatkov, ....


na vrh

Davki

Davek od dohodkov pravnih oseb

Vse pravne osebe plačujejo davek od dohodkov pravnih oseb. Zavezanci za davek so pravne osebe domačega prava (razen Republike Slovenije in lokalnih skupnosti), pravne osebe tujega prava ter družbe oziroma združenja oseb vključno z družbami civilnega prava po tujem pravu, ki nimajo pravne osebnosti in ki niso zavezanci za dohodnino. Zavezanci rezidenti so obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni, da so zavezani za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje. Oprostitev davka je določena le za zavezance, kot so zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ki so v skladu s posebnim zakonom ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Ne glede na to oprostitev pa so tudi ti zavezanci dolžni plačati davek od pridobitne dejavnosti. V tem primeru se pri določanju davčne osnove prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti, izvzamejo iz davčne osnove.Na podlagi določil ZDDPO-2 se dosedanja 25-odstotna splošna davčna stopnja za obračun davka postopoma znižuje in v letu 2007 znaša 23 odstotkov, v letu 2008 22 odstotkov, v letu 2009 21 odstotkov in od leta 2010 naprej 20 odstotkov. Po splošnem načelu ugotavljanja davčne osnove je osnova za davek rezidenta in poslovne enote nerezidenta (za dejavnost oziroma posle nerezidenta v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji) dobiček, ugotovljen kot presežek prihodkov nad odhodki, ki jih določa zakon. Poslovni enoti se lahko pripišejo tudi stroški, ki nastanejo za namene te poslovne enote zunaj Slovenije. Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb se ugotavlja na podlagi davčnega obračuna za davčno obdobje, ki je po navadi koledarsko leto. Davčni zavezanec pa kot davčno obdobje lahko izbere tudi poslovno leto, ki se razlikuje od koledarskega leta. V tem primeru mora o izbiri obvestiti davčni organ, izbranega davčnega obdobja pa ne sme spreminjati tri leta. Zavezanec obračunava in plačuje davek od dohodkov pravnih oseb po načelu samoobdavčitve na podlagi davčnega obračuna, ki ga sestavi za davčno obdobje. Obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb in priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna, so določeni s pravilnikom o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Davek na dodano vrednost (DDV)

Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. »Ekonomska dejavnost« pa obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in pristojnemu davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2). DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji 20 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. DDV se obračunava in plačuje tudi po nižji stopnji 8,5 %, in sicer od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga ZDDV-1. DDV mora plačati vsak davčni zavezanec, ki opravi obdavčljivo dobavo blaga ali storitev, razen v primerih, v katerih je v skladu z ZDDV-1 dolžna DDV plačati druga oseba. V določenih primerih je tako plačnik DDV lahko tudi naročnik storitve oziroma kupec blaga. DDV mora plačati tudi vsaka oseba, ki na računu izkaže DDV. Davčni zavezanec mora plačati DDV v državni proračun najpozneje zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Davčno obdobje je koledarski mesec, za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel obdavčljiv promet blaga oziroma storitev v vrednosti do vključno 210.000 eurov je davčno obdobje koledarsko trimesečje. Za davčnega zavezanca, ki šele začne opravljati obdavčljivo dejavnost, je, ne glede na vrednost pričakovanega prometa, prvih 12 mesecev davčno obdobje koledarski mesec. Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij. Obračun DDV mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV. Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.


na vrh

Obveznost sporočanja sklenitev podjemnih pogodb in avtorskih pogodb

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB-UPB1 (Uradni list RS, št. 107/06) v 9. členu določa, da morajo organizacije in delodajalci Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje na predpisanem obrazcu poslati obvestilo o sklenjeni podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela najpozneje v osmih dneh po sklenitvi take pogodbe. Obvestila ni potrebno posredovati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z novim Zakonom o urejanju trga dela od 1.1.2011 podatkov o podjemnih pogodbah in pogodbah o naročilu avtorskega dela Zavodu ni več potrebno sporočati.


na vrh
 
Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo

Davki

Obveznost sporočanja sklenitev podjemnih pogodb in avtorskih pogodb