Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko športno dvorano

29.11.2011 14:28

Sporočilo za javnost št. 3, 29. november 2011

Zbornica za arhitekturo in prostor (v nadaljevanju ZAPS) mora zanikati izjave župana Borisa Popoviča, navedene v članku o zapletih na arhitekturnem natečaju za gradnjo športno dvorane v Primorskih novicah, dne 26. novembra 2011.

Na sestanku, ki je bil na pobudo ZAPS v prostorih Mestne občine Koper (v nadaljevanju MOK), sta predstavnika ZAPS, Darja Matjašec in dr. Matjaž Durjava županu MOK skušala pojasniti, da anonimnost natečajnikov ni dokazano kršena in da naj predstavniki naročnika omogočijo nadaljnje delo ocenjevalne komisije. Pri tem nikakor nista skušala nanj vplivati, da naj sam izbere natečajno rešitev, saj to ni v skladu z natečajno prakso, ker župan ni član ocenjevalne komisije.

ZAPS se ne strinja z izjavo župana, da ZAPS forsira arhitekturno elito, da deluje nepregledno in da so na natečajih izbrane rešitve vselej predrage. Javni arhitekturni natečaj je v razvitem svetu priznan kot najbolj demokratičen postopek za izbiro arhitekturnih rešitev in je v Evropi in Sloveniji ena od oblik izvedbe javnega naročila. ZAPS tudi trdi, da ni res, da so na natečajih izbrane rešitve vedno predrage. Razen tega pa je naročnik v skladu s Pravilnikom o javnih natečajih vedno v številčni premoči v ocenjevalnih komisijah in lahko na osnovi načrtovane vrednosti investicije prepreči neosnovano drage rešitve. Naročniki praviloma podajo vrednost načrtovane investicije, ki se jo natečajniki morajo držati, naročnik pa s svojim izvedencem za investicijo natečajne rešitve tudi kontrolira in tiste, ki presegajo določeno vrednost, izloča iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponavljamo, da ZAPS deluje z ukrepi za zaščito zakonitosti poslovanja tako v korist investitorja kot v javnem interesu, ki sta tudi edini vodili pri njenem ravnanju.

Darja Matjašec, krajinska arhitektka, komisarka za natečaje pri ZAPS
mag. Andrej Goljar, arhitekt, predsednik ZAPS


V nadaljevanju objavljamo še mnenja treh vidnih predstavnikov stroke v zvezi z situacijo pri natečaju za športno dvorano Bonifika v Kopru.

Mnenja vidnih predstavnikov stroke o zapletu ob žiriranju natečaja za Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko športno dvorano v Kopru

Natečaj je bil razpisan po veljavnem Pravilniku o natečajih ZAPS in v skladu z zakonom o javnem naročanju. Projektanti, ki so se udeležili natečaja in izdelali elaborate v skladu z natečajno nalogo in pogoji natečaja, imajo pravico, da jih žirija obravnava, oceni, iz njih izbere najboljšo rešitev, podeli nagrade in ugotovi avtorstvo. Žirija, ki jo sestavljajo imenovani predstavniki razpisovalca in stroke, dela po predpisanem postopku in odloča avtonomno z glasovanjem prisotnih članov oziroma namestnika. Vsak član žirije ima pravico, da pisno izrazi deljeno mnenje o izbiri, ki je del končnega poročila. Nepravilnosti v postopku dela žirije, ki naj bi izzvale bojkot predstavnikov razpisovalca, poziv župana MOK, da se natečaj razveljavi, in spor z ZAPS, ki je iz tega nastal, je pravno vprašanje, ki naj ga raztolmači pravna služba oziroma advokatska pisarna. Sicer pa o razlogih za takšno ravnanje razpisovalca natečaja lahko samo sklepamo iz člankov v Primorskih novicah.
prof. Janez Koželj, arhitekt

Po pregledu gradiva menim, da je spor rešljiv le po pravni poti. Natečajni razpis je obveza oz. pogodba, ki zavezuje vse sodelujoče, tako razpisovalca, naročnika kot udeležence k spoštovanju razpisnega gradiva. Če želi naročnik enostransko prekiniti potek natečaja, mora udeležencem povrniti nastalo materialno škodo. Ta pa verjetno ne bo majhna. Tu ne gre za vprašanje morale, zato menim, da mora ZAPS poiskati pravno pomoč. Toliko bolj, ker se očitno župan g. Popovič ne meni za strokovno mnenje.
prof.dr. Aleš Vodopivec, arhitekt

Na spletni strani ZAPS in v časopisu Primorske Novice lahko v zadnjih dneh beremo kroniko doslej najbolj absurdne zgodbe v zgodovini javnih natečajev, odkar pomnim. Javni natečaj za Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko športno dvorano je bil razpisan letos julija, natečajniki so svoje rešitve oddali 29. septembra.
Naročnik se je po oddaji elaboratov, v času žiriranja očitno odločil, da ga natečaj več ne zanima in pričel iskati razloge za njegovo razveljavitev. Tako ravnanje bi bilo lahko povezano s pojavom španskega arhitekta Alberta Dominga iz biroja Cmd Ingenieros iz Valencie, ki je v par tednih pripravil vizijo prostorskega razvoja Kopra, ki vključuje tudi objekt iz natečaja (vir: Primorske novice: Po projektih v Gruziji še arhitekturni skok v Koper?, 2. november 2011, Dubajska stolpnica po novem pred Žusterno? , 25. november 2011 in Zapleti pri natečaju za gradnjo koprske dvorane, 26. november 2011, avtorica vseh člankov Nataša Hlaj).
Pri tem primeru bi morala takoj intervenirati Vlada RS in zagotoviti zakonitost nadaljnjih postopkov, saj gre za popolnoma nesprejemljivo delovanje naročnika natečaja – Mestne občine Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, ki grozi, da bo povzročilo veliko gospodarsko in moralno škodo, je v nasprotju s predpisi in zakoni, etiko, pa tudi z osnovno poslovno in ekonomsko logiko. Če bi bil natečaj prekinjen ali razveljavljen, bi bile kršene pravice natečajnikov, ki so v dobri veri sodelovali in vložili v pripravo natečajnih rešitev svoje delo in znanje. Seveda bodo v takem primeru po mojem mnenju upravičeni do poštene odškodnine, ki bo poleg ocene vloženega dela in ostalih stroškov za vse udeležence morala upoštevati tudi odškodnino za izgubo potencialnih koristi, ki je nastala zaradi zavajanja s strani naročnika natečaja. Priporočam, da se v primeru, da bi prišlo tako daleč, ZAPS skupaj z natečajniki poveže s sposobno pravniško firmo, ki bo vodila postopke v skupnem imenu. Upam in verjamem, da pri nas pravna država in razumnost kljub predvolilnemu času vsaj pri nekaterih še obstajata, in da ne bo prišlo do nepopravljive škode.
doc. Mihael Dešman, arhitekt
Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko športno dvorano

25.11.2011 14:24

Sporočilo za javnost št. 2, 25. november 2011

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljevanju ZAPS) se z odločitvijo predstavnikov Mestne občine Koper v zvezi z neutemeljeno prekinitvijo javnega natečaja na podlagi govoric, da naj bi bila kršena anonimnost natečajnikov, ne strinja. Svoje stališče je županu Borisu Popoviču na sestanku, dne 8. novembra 2011, ZAPS tudi predstavila. Sestanek je bil na zahtevo občine brez zaključkov predčasno prekinjen. Ker se v današnjih medijih pojavlja nova rešitev športne dvorane Bonifika tujega arhitekta in ker zaradi bojkota sklicev seje ocenjevalne komisije s strani članov, imenovanih z Mestne občine Koper, ne moremo sklicati, v nadaljevanju podajamo naslednjo obrazložitev:

Med delom ocenjevalne komisije smo bili s strani skrbnika in drugih članov ocenjevalne komisije obveščeni, da je ocenjevalna komisija na pobudo g. Tončiča, člana ocenjevalne komisije, imenovanega s strani Mestne občine Koper, sklenila, da se natečajni postopek prekine zaradi širjenja govoric o kršenju anonimnosti, ki naj bi jih slišal župan Boris Popovič. ZAPS je zato nemudoma poslala dopis naročniku natečaja in ga obvestila o naslednjih dejstvih:

01 Ocenjevalna komisija, ki ocenjuje in odloča, za svoje delo uporablja gradivo, ki ga sestavljajo panoji z načrti in pripadajoče pisno poročilo. Na teh dokumentih anonimnost ni bila kršena.

02 Sestavni del elaborata so tudi zapečatene kuverte s podatki o avtorjih in zapečatene kuverte s ponudbami za projektiranje. To gradivo se odpira šele po izboru in je v vmesnem času začasno varno deponirano v prostorih zbornice. Po koncu ocenjevanja se odprejo samo kuverte nagrajenih rešitev. Tudi v zvezi s tem delom prispelega gradiva anonimnost ni bila kršena.

03 Sestavni del posameznega elaborata so tudi zgoščenke z digitalnim zapisom gradiva, navedenega v točki 01. Podatki morajo biti pripravljeni skladno z razpisnim gradivom, kjer se zahteva: »V zapisih na zgoščenkah se mora ohranjati anonimnost in v njih ne sme biti podatkov, ki bi odkrili identiteto avtorjev!«.
Prispele datoteke skoraj pri vseh natečajnih elaboratih vsebujejo metapodatke, ki jih računalnik samodejno zapiše ob odpiranju vsakega novega dokumenta. V teh podatkih so lahko imena ali psevdonimi uporabnikov računalnikov, podjetij, katerih last so računalniki, avtorjev programa in podobno. Iz teh podatkov ni možno nedvoumno ugotoviti avtorja elaborata in zato tudi ne utemeljiti kršenja pogojev razpisa.
Tega se na ZAPS zavedamo in zato so ti podatki na vpogled le poročevalcu ocenjevalne komisije, ki je zavezan k molčečnosti in jih zato ne sme posredovati nikomur.
V digitalno gradivo, s katerim razpolaga poročevalec, člani ocenjevalne komisije nimajo vpogleda. V konkretnem primeru tudi pri tem delu anonimnost ni bila kršena. Obstaja zgolj sum kršitve anonimnosti, v kolikor bi se ob zaključku natečaja izkazala neizpodbitna istovetnost med podatki, ki so trenutno zapečateni v kuverti »Avtorji« in meta podatki v datotekah na pripadajoči zgoščenki.

04 Ocenjevalna komisija zato nima vzroka za prekinitev dela oz. poteka javnega naročila. Ko bo končala z ocenjevanjem, podpisala zaključno poročilo in odprla kuverte z imeni avtorjev, se pri naknadnem preizkusu, ki je naveden v natečajnih pogojih, preveri, ali metapodatki datotek nedvoumno sovpadajo z imeni avtorjev. V kolikor se bo izkazalo, da se, se tak natečajni elaborat izloči.

05 Natečaja kot postopka javnega naročila med njegovim potekom ni možno enostavno preklicati. Naročnika lahko doleti pregled Državne revizijske komisije in odškodninske tožbe za radi izgube potencialne nagrade ali posla s strani udeležencev natečaja.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v skladu z zapisanim vztraja, da kršitve anonimnosti do odprtja kuvert s podatki o avtorjih ni možno dokazati in obsoja tozadevno zavajanje ocenjevalne komisije in javnosti. ZAPS zato tudi vztraja, da mora natečajna komisija nadaljevati z delom. ZAPS si prizadeva sklicati sejo ocenjevalne komisije, vendar predstavniki Mestne občine Koper to preprečujejo z odklanjanjem prisotnosti. Natečajnike obveščamo, da ZAPS ne bo odnehala s svojimi prizadevanji v zvezi z nadaljnjim potekom natečaja oz. do konca ustreznega zaključka javnega naročila.

Natečajnike še opozarjamo na prispevek v današnjih Primorskih novicah (25. november 2011), ki poroča o novi športni dvorani na Bonifiki, za katero naj bi rešitve pripravil tuj arhitekt prav v času aktualnega zapleta. Na Zbornici za arhitekturo in prostor način, na katerega v tem primeru ravna Mestna občina Koper, ocenjujemo kot nesprejemljiv, in je v nasprotju s predpisi javnega naročanja in inštituta javnega natečaja.

Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh., komisarka za natečaje pri ZAPS
Izjava ZAPS - volitve 2011

25.11.2011 10:22

V Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije verjamemo, da mora biti načrtovano, usklajeno in vzdržno ravnanje s prostorom najvišja nacionalna prioriteta, ločena od dnevne politike brez najmanjših odstopanj.

Zato smo na stranke, ki bodo sodelovale na volitvah 2011, naslovili Izjavo ZAPS, ki si jo lahko preberete tukaj.
Priloga Izjave ZAPS - Stanovanjske ne/politike
Sporočilo Odgovorno do prostora! - volitve 2011

25.11.2011 10:04

V času pred volitvami se na stranke in liste s sporočilom obrača tudi skupina "Odgovorno do prostora!". Posamezniki in institucije, organizirani v okviru tega partnerstva, kandidatom za najodgovornejše nosilce odločanja v Republiki Sloveniji in javnosti namenjamo sporočilo o vsebinskih in konceptualnih pomanjkljivostih aktualnega upravljanja s prostorom v Sloveniji. Poklicna in osebna etika nas zavezuje, da o prepoznanih problemih spregovorimo javno.

Prostor je končna in omejena dobrina in zato nepogrešljiva osnova za kakovostno in dostojno življenje posameznika in družbe. Ustava Republike Slovenije zato posebej določa varstvo zemljišč in to tako, da se z zakonom zaradi smotrnega izkoriščanja zemljišč določajo posebni pogoji za uporabo zemljišč. S prostorom je zato treba ravnati ne samo skrbno, razumno in načrtno – trajnostno, ampak tudi smotrno in zato odgovorno. Zato smo že februarja 2010 javnost in nosilce odločanja seznanili s Pozivom za spremembe v urejanju prostora in se kasneje javno opredelili do številnih aktualnih problemov in rešitev. Poziv in pisna gradiva so dostopni na spletnem naslovu www.zaps.si/index.php?m_id=strokovna_projekti#toc_h_162. Pričakovanja, da bo javno odprta razprava izzvenela od novih paradigem v konkretne rešitve, se niso v uresničila. Številne stranke v svojih programih sicer odpirajo vsebine ravnanja s prostorom, a večinoma na tako načelni ravni, da pravih vsebinskih razlik ni mogoče določiti. To je skupino Odgovorno do prostora! navedlo k temu, da je strankam in listam posredovala stališče s pričakovanji, ki jih stroka utemeljeno goji do nove vlade.
Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko športno dvorano

25.11.2011 10:04

 Sporočilo za javnost, 22. november 2011

Natečajnike obveščamo, da je prišlo do zapleta med delom ocenjevalne komisije. ZAPS si prizadeva, da bi problem s predstavniki Mestne občine Koper rešila. Več informacij in natančnih podatkov bo na spletni strani ZAPS objavljenih v najkrajšem možnem času.
 
Darja Matjašec, komisarka za natečaje pri ZAPSPrednovoletno druženje ZAPS - ODPADE

24.11.2011 12:25

PREDNOVOLETNO DRUŽENJE ČLANOV ZAPS ODPADE, KER NISMO PREJELI ZADOSTI PRIJAV!

Kdaj: 9.12.2011, ob 20.00
Kje: Egoist, Tržaška cesta 37B, Ljubljana, http://www.egoist-loungebar.si/index.html
Kotizacija: 10 EUR za člane ZAPS, 15 EUR za nečlane ZAPS
Kotizacija vsebuje aperitiv ob prihodu in prigrizek.
Prijave s potrdilom o plačani kotizaciji in izpolnjeno prijavnico sprejemamo do 8.12.2011 na elektronski naslov: barbara.pungercar@zaps.si
Znesek kotizacije (s pripisom ZABAVA) ob prijavi nakažite na TRR SI56 0310 0100 1291 427, odprt pri SKB banki.
Pisna odjava, na podlagi katere bomo izvedli vračilo že plačane kotizacije, je možna do 8.12.2011.
Ob prijavi lahko pošljete tudi eno glasbeno željo.

 

 

 
UKREPI ZA URESNIČEVANJE PRAVIC INVALIDOV DO DOSTOPA BREZ OVIR

24.11.2011 12:17

Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo sta maja letos zaključila triletni raziskovalni projekt UKREPI ZA URESNIČEVANJE PRAVIC INVALIDOV DO DOSTOPA BREZ OVIR: inventarizacija obstoječih ovir v grajenem okolju in v objektih v javni rabi po Sloveniji. Rezultate raziskave so javnosti predstavili 22. novembra v prostorih Urbanističnega inštituta Republike Sloveniji.

Več

Povezava na spletno stran 
Zlata kocka 2012

17.11.2011 08:00

Javni natečaj za pridobitev projektov za izobraževanje otrok in mladostnikov o arhitekturi in grajenem okolju - NACIONALNE NAGRADE PROGRAMA ARHITEKTURA IN OTROCI - ZLATA KOCKA
Zlata kocka 2012 - razpis
7. slovensko-nemški simpozij obnovljivih virov energije: Uporaba toplote v turistični infrastrukturi

16.11.2011 09:28

Kdaj: torek, 22. november 2011, 8:30
Kje: Austria Trend Hotel, Ljubljana
Kotizacija: prireditev je brezplačna, za udeležbo je obvezna prijava

Udeležba na simpoziju vam bo ponudila celovit vpogled v stanje in priložnosti na področju toplote v turistični infrastrukturi v Sloveniji (prof. dr. Peter Novak) in Nemčiji (Ministrstvo za gospodarstvo Zvezne republike Nemčije). Seznanili se boste z najnovejšimi tehnologijami iz Nemčije (vrsta predstavnikov iz nemških podjetij) in z najboljšimi praksami na področju uporabe toplote v turistični infrastrukturi v Sloveniji (Terme Lendava d.o.o.) Celoten simpozij vam bo zaradi številne nemške delegacije ponudil številne priložnosti za mreženje in kratke sestanke. Na simpoziju bo poskrbljeno za simultano prevajanje ter za odmore s prigrizki, kavo in glavnim kosilom v Austria Trend Hotelu.

Dodatne informacije in online prijavo najdete na naši spletni strani.

V primeru vaše odjave ali neprisotnosti na dan dogodka, vam bomo zaračunali stroške nastale z organizacijo: 50€

 
Razpisan natečaj za Šolski center Slovenj Gradec

11.11.2011 10:00

Ministrstvo za šolstvo in šport je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC.

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
katalog Slovenska arhitektura in prostor 2011

04.11.2011 11:41

Ob razstavi "Slovenska arhitektura in prostor 2011" je izšel obširen katalog z nagrajenimi projekti ter povzetki predavanj z letošnjega Dneva arhitektov. Katalog na 158 straneh prinaša vpogled v slovensko arhitekturno produkcijo v vseh kategorijah projektov: od stanovanjskih hiš, do večstanovanjskih objektov, javnih in poslovnih zgradb, oblikovanja krajine do prostorskega načrtovanja. Objavljeni so vsi projekti, ne zgolj nagrajeni, ki so se prijavili na razpis za nagrade ZAPS. Katalog je relevanten podatek o produkciji, pa tudi problematiki današnjega trenutka, zato si ga zagotovite še danes.

Cena kataloga znaša 20,00 EUR z DDV za člane ZAPS ter 34,00 EUR z DDV za nečlane.
Katalog lahko naročite tako, da izpolnite naročilnico v prilogi in nam jo pošljete.
Vrtna arhitektura 18. stoletja v Srednji Evropi

04.11.2011 10:30

Vabljeni na mednarodni znanstveni simpozij o vrtni arhitekturi Dornava 2011, ki bo potekal 18. novembra 2011 v Dvorcu Dornava.
Prijave na e-naslov: milana.klemen@zvkds.si  
Več informacij v programu in vabilu na simpozij.
 
29. Piranski dnevi arhitekture

03.11.2011 17:05

26. november 2011, Piran, www.pida.si

Vabilo
Prijave
Energetska učinkovitost v arhitekturi in gradbeništvu ? prenova stanovanjskih in javnih stavb

03.11.2011 14:04

 

Četrtek 10.11.2011 ob 9. uri v prostorih Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru.

Program
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000