Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

politične stranke odgovarjajo

09.07.2014 17:28

Političnim strankam, ki nastopajo na letošnjih volitvah, smo zastavili vprašanja, ki se tičejo njihovega odnosa do urejanja prostora. Objavljamo ključne točke njihovih odgovorov, ki smo jih prejeli do zastavljenega roka, to je do srede, 9.julija popoldne, po vrstnem redu prispetja. Odgovore v celoti pa objavljamo v priponki. Vprašanja, ki smo jih zastavili so:
- Na kakšen način vaša stranka v svojem programu obravnava problematiko urejanja prostora?
- Na kakšen način se boste lotili odprtih vprašanj, ki se tičejo urejanja prostora in gradnje objektov, pa tudi preprečevanje črnih gradenj, če boste v vladi? Kakšno prostorsko in arhitekturno politiko zastopate?
- Gospodarska uspešnost in družbeni razvoj lahko temeljita samo na urejenem prostorskem načrtovanju in dobro premišljeni gradnji novih ter prenovi (energetski, požarni statični,..) obstoječih, dotrajanih stavb. Ali je za vašo stranko urejen prostor lahko konkurenčna prednost te države, dobra arhitektura pa njen razvojni potencial?

Združena levica razvija prostorsko politko v sklopu trajnostne okoljske politike in splošne socialne ter gospodarske politike. Problematiko črnih gradenj nameravajo rešiti z dvema ukrepoma - poenostavitvijo upravnih postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj (preglednejše in predvidljive upravne postopke, ki bodo hkrati zagotavljali večjo kakovost gradenj) in s sistemskim preverjanjem legalnega stanja stavb. Legalizacijo se omogoči za tiste stavbe, ki pomenijo dolgoročno koristno pozidavo in ne prinašajo degradacije prostora. Zagovarjajo trajnostno prostorsko politiko, ki je osredotočena v izkoriščanje obstoječih gradenj in ureditev infrastrukturnega omrežja. Prostorski razvoj mora podpirati izboljšanje okoljskih in družbenih vidikov bivanja. Arhitekti/ke in prostorski načrtovalci/ke morajo znotraj izoblikovane prostorske politke pridobiti več možnosti za strokovno delovanje, ki ni podrejeno profitni logiki. Izvede se jasna določitev odgovornosti in pooblastil, ki jih arhitekti/ke in načrtovalci/ke imajo pri svojem delu. Urejen prostor je pogoj za kakovostno in trajnostno bivanje ter delo. Urejanja prostora in arhitekture ne sprejemajo kot konkurenčne prednosti. Dobra arhitektura mora biti cilj sam na sebi zaradi njene zmožnosti izboljšanja življenjskih pogojev (tudi kulturni in umetniških), ne pa zaradi tega, ker bi tako pritegnila tuje investicije.

V SDS do mnenja, da celotna gradbena, prostorska in okoljska zakonodaja predstavljajo nepotrebne birokratske ovire za posamezne investitorje. Zato se zavezujejo k prenovi celotne zakonodaje, ki bo odpravila administrativne ovire in nepotrebna soglasja ter s tem odpravila krč pri umeščanju v prostor. Namesto v številnih zakonih, bo normativna ureditev strnjena v dveh predpisih, ki bosta določala umestitev v prostor in gradnjo objektov. Omogočena bo legalizacija vseh gradenj, ki bi lahko bile umeščene v prostor ob ustrezni prostorski politiki ter ob plačilu nadomestila za legalizacijo, prav tako pa se bomo zavzemali za dosledno odstranitev objektov v primerih, ko legalizacija ne bo mogoča. Nova zakonska ureditev bod odpravila nepregleden sistem soglasodajalcev z večjo vlogo ministrstva, ki je pristojno in odgovorno za prostorsko politiko. Na področju učinkovite rabe energije bo poudarek na pospešitvi energetske in vizualne prenove starejših stanovanjskih stavb in ostalih objektov. Tako se v SDS zavzemajo za sheme, s katerimi se bo v Sloveniji začela masovna prenova energetske učinkovitosti stavbnega fonda, predvsem s sanacijo fasad, oken ter izboljšanjem sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje.

Solidarnost meni, da prostorska in arhitekturna politika države ni stvar programa posamezne stranke, ampak rezultat širšega konsenza v stroki in politiki, do katerega bomo prišli skozi dialog. Ob sodelovanju ključnih akterjev, še posebej prostorske stroke, nameravajo na osnovi analize zagotoviti prenovo zakonodajnega okvira. Prostor naj se obravnava znotraj službe na ravni Vlade RS in nadsektorsko. Vzpostavitev zakonodajnega okvira naj bo zasnovana kot podpora kakovostnemu, in trajnostnemu prostorskemu razvoju in gradnji ter kot spodbuda gospodarskemu razvoju in izboljšanju bivalne kakovosti. Pri tem si zastavljajo konkretne cilje, med drugim: ozaveščeno in odgovorno ravnanje vseh vpletenih in promocija dobre prakse na državni in lokalni ravni, poenotenje sistema prostorskega načrtovanja na državni in lokalni ravni, enoten sistem razvojno-varstvenega prostorskega načrtovanja , preureditev načina pridobivanja gradbenega dovoljenja tako, da investitor gradbeno dovoljenje pridobi s čim manjšimi stroški v čim krajšem času, v sodelovanju z občinami izvede posebne administrativne ukrepe s ciljem zagotavljanja večje urejenosti prostora in bivalne kakovosti, prostorske potenciale se vključi v razvoj gospodarstva, zagotovi se večja podpora strokovnim in znanstvenim raziskavam, preuredi se sistem javnega naročanja, tudi področje javnega natečaja.

Cilj Državljanske liste je pregleden sistem načrtovanja posegov v prostor in izdajanja gradbenih dovoljenj, jasni in vsem razumljivi prostorski načrti, ki bodo varovali slovensko okolje, istočasno pa omogočali tudi gospodarski razvoj, pri sprejemanju katerih bodo imeli možnost sodelovati vsi, ki živijo na območju, za katerega se prostorski načrt pripravlja. Povečali bodo nadzor nad izgradnjo in uredili problem nedovoljenih gradenj za nazaj. Podpirajo legalizacijo neproblematičnih črnih gradenj. Pristopili bodo k izdelavi regionalnih razvojnih prostorskih načrtov, ki bodo temeljili na aktualnih gospodarskih kazalcih in ekonomskih možnostih, s katerimi se pridobi enotna izhodišča za razvoj posameznih dejavnosti v posameznih lokalnih skupnostih ter čimprejšnja posodobitev prostorskih aktov vseh lokalnih skupnosti. Načrtovanje rabe prostora mora biti vedno vsaj en korak pred dejanskimi potrebami. Zavedajo se, da lahko neustrezne arhitekturne rešitve prostor še dodatno degradirajo.

Zavezništvo Alenke Bratušek si bo prizadevalo za obuditev gradbeništva s ciljnimi vlaganji v infrastrukturne projekte ter vlaganja v energetsko sanacijo stavb. Prenovili bodo postopke umeščanja v prostor in določili načine usklajevanja varstvenih režimov. V veljavi morajo ostati strokovne podlage, z upoštevanjem dobrih praks in priporočili optimalnih rab. Nadgradili bodo predpise za energetsko učinkovitost stavb, da bodo spodbujali energetsko sanacijo. Izboljšali stanovanjsko zakonodajo in prenovili gradbeno. Cilj sprememb in dopolnitev bo enostavnejša in hitrejša pot do izvedb gradbenih investicij. V pripravi je zakon, ki bo omogočil legalizacijo nezakonotih objektov, kadar ne motijo prostora. Osnovni namen prenove postopkov okoljskih presoj in okoljevarstvenih dovoljenj je, da bodo ti učinkoviti, obenem pa bodo v njih dosledno upoštevane zahteve prava EU. Pa tudi združiti postopke prostorskega načrtovanja in graditve ter vzpostaviti enotno točko prek katere bodo lahko investitorji in projektanti dostopali in izpeljali celoten postopek pridobivanja soglasij in dovoljenj, potrebnih za gradnjo objektov. Arhitektura predstavlja znanost in profesijo o načrtovanju, gradnji, oblikovanju … kot tudi umetnost. Prenova prostorske in gradbene zakonodaje ne sme zniževati dosedaj postavljenih standardov, jih lahko kvečjemu nadgradi.

V Novi Sloveniji zagovarjajo ohranjanje prepoznavnih značilnosti naravne in kulturne krajine in širitev razvoja le na manj kvalitetnih zemljiščih. Usmerjen prostorski razvoj naselij, razvoj devastiranih mestnih območij v urbanih naseljih in revitalizacijo obstoječega stavbnega fonda. Arhitekturna politika mora opredeliti odnos do dediščine in cilje za kakovostni razvoj slovenskega prostora ter preprečevati stihijski razvoj naselij. V tem delu mora pomembno vlogo odigrati arhitekturna stroka na ravni lokalnih skupnosti (od izdaje dovoljenj za gradnjo do preprečevanja nedovoljenih posegov v sodelovanju z inšpekcijskimi organi). Zagovarjajo racionalizacijo postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter skrajšanje časa umeščanja objektov v prostor po načelu stroko – stroki in odgovornost vlagatelju (investitor in njegov arhitekt). Vprašanje legalizacije bodo reševali sistemsko z določitvijo primernega roka za legalizacijo vseh črnih in neskladnih gradenj. Zavzemajo se za odgovorno ravnanje z naravnim in grajenim okoljem, ki mora biti kontrolirano z zakoni in inšpekcijskimi službami. Vsekakor je odgovorna gradnja, ki upošteva smernice in zahteve sodobnega časa, vključno z varčno naravnanostjo, prava podlaga za ustvarjanje večje konkurenčnosti. Razvojno naravnana odgovorna arhitektura pa razvojni potencial vsake države, ki s svojim prostorom ravna odgovorno.

Stranka SLS meni, da bo potrebno prostorsko zakonodajo prenoviti in jo približati evropskim državam, ki uspešno obvladujejo to problematiko npr. Avstriji, v smislu jasnejše delitve pooblastil med državo in lokalnimi skupnostmi. Uravnotežiti je treba pooblastila in odgovornosti. Zaostriti nameravajo zahteve do občinskih zazidalnih načrtov, ki naj celoten prostor razdelijo na tri kategorije: Zazidljiva zemljišča, komunalno opremljena, varna pred poplavami, zemeljskimi plazovi itd, zemljišča, ki so pogojno zazidljiva, zemljišča, ki so nezazidljiva. Politiko do črnih gradenj nameravajo zaostriti in zmanjšati možnosti za legalizacijo. Črna gradnja ne bo samo prestopek lastnika oziroma investitorja, temveč tudi projektanta. Načrtujejo večjo odgovornost javnih uslužbencev za njihovo delo. To velja tudi za inšpekcijske službe, vključno z gradbeno inšpekcijo. Gospodarska uspešnost in kakovost bivalnega okolja v veliki meri potrebujeta kakovostno prostorsko načrtovanje z jasnim pogledom v prihodnost. Posvetili se bodo preprečevanju nadaljnje degradacije bivalnega okolja in sanacijo že nastalih škod.

Stranka Mira Cerarja načrtuje ponovno združitev področja okolja in prostora. S tem nameravajo doseči večjo učinkovitost urejanja obeh področij in njun istočasni razvoj. Razvoj mora zajemati več področji in ne samo imeti cilj postavitve objekta. V mislih imajo dostop do javne infrastrukture, prometne povezave in zelene površine. Črne gradnje bodo reševali z izvajanjem inšpekcijske službe, tudi z možnostjo povečanja njihovih pooblastil. Obstoječe črne gradnje pa bodo uredili z zakonom in z načelom vsi smo enaki. Arhitektura mora slediti smernicam energetske učinkovitosti in uporabi naravnih materialov. Zavedati se moramo tudi spoštovanja lokalne arhitekture. Urejen prostor je prednost vsake države. Njihov cilj je uvedba VEM točke za okolje in prostor ter vzpostavitev sistem za energetsko sanacijo javnih stavb.

Socialni demokrati menijo, da je cilj uspešnega prostorskega načrtovanja usmerjati razvojne interese in varstvene zahteve tako, da dosežemo kakovostno bivalno okolje in v vzpostavitvi prostorskih pogojev za povečanje ponudbe komunalno opremljenih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje ter pri vzpostavitvi prostorskih pogojev za delovanje gospodarskih družb. Obstoječa ureditev ni pregledna, postopki urejanja so zahtevni in predolgi. Izdelati je potrebno analizo sedanjega stanja in pravne ureditve ter pripraviti prenovo prostorske zakonodaje, z vključitvijo strokovne javnosti. Službe za urejanje prostora in sistem dajanja soglasij je treba reorganizirati, da bo zagotovljena učinkovita koordinacija na vladni ravni, skrajšanje postopkov, informacije za uporabnike na enem mestu ter sistem usklajevanja različnih interesov. Treba je pripraviti tudi načrt upravljanja z nelegalnimi in neskladnimi gradnjami, ki bo zagotovil: da se prednostno ukrepa proti črnim gradnjam, ki so povzročile bistveno škodo v prostoru ali okolju; da se zagotovi preglednost ukrepanja proti kršiteljem oz. da se zagotovi njihovo enakopravno obravnavo; da se pri ukrepanju ne povzroči dodatna škoda in se odstranijo le nesprejemljivi objekti, druge neskladne gradnje pa se legalizirajo ob ustrezni sankciji; vzpostavitev preprečevanja nadaljnjih črnih gradenj.

Odgovori političnih strank v celoti.
Zbor in memorandum za oživitev slovenskega gradbeništva

03.07.2014 18:44

ZAPS se je pridružil podpisnikom Memoranduma za oživitev slovenskega gradbeništva, a je obenem izpostavil pomisleke o načinu vključevanja ZAPS-a po sistemu "last minute".

Memorandum>
Stališče ZAPS>
Več na spletni strani IZS>
Komentarji političnih strank pred predčasnimi volitvami 07.2014>
Komentar Finance>

 
Slovenska arhitektura in prostor 2014

03.07.2014 14:03

Vabimo vas, da oddate svoja dela za pregledno razstavo in objavo v katalogu Slovenska arhitektura in prostor 2014. To vabilo je namenjeno  predvsem tistim, ki iz kakršnegakoli razloga niso kandidirali za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), pa bi vseeno želeli da se vaše delo pojavi na pregledni razstavi ali v katalogu. Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo potekal 10. oktobra, 2014 v prostorih bivše tiskarne Mladinska Knjiga v Ljubljani.

Namen pregledne razstave članov in podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Oddate lahko največ tri dela (skupaj z deli, ki ste jih že oddali).

Prosimo, da nam materiale za katalog pošljete na mail barbara.pungercar@zaps.si s pomočjo ftp storitev kot so https://www.hightail.com/ https://www.wetransfer.com/ ali podobne oziroma material pošljete na CD-ju najkasneje do 5.avgusta, 2014.

Plakat mora biti oblikovan skladno s predlogo in navodili, ki jih najdete na tej povezavi.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000