Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Sprememba izmenjevalnega formata katastra stavb in uvedba izmenjevalnega formata podatkov registra nepremičnin

30.11.2015 08:22

Geodetska uprava Republike Slovenije je na podlagi 10. člena Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/2012 in 87/2014) spremenila Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in format datotek elaboratov za vpise v kataster stavb.
Spremenjen format bo začel veljati 4. januarja 2016.

Obvestilo
Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in registra nepremičnin
Nova zakonodaja

20.11.2015 13:00

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes v javno razpravo posredovalo predloge treh zakonov – Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Objava>
Osnutki zakonov in pojasnila>

Strokovna razprava članov ZAPS bo potekala v okviru delovnih skupin v prihodnjem tednu in na regijskih zborih v začetku decembra. Ves čas javne razprave, ki se zaključi 20. januarja lahko svoje predloge pošiljate na naslov zakonodaja@zaps.si. Vse pripombe bomo zbirali, objavili in na njih zavzeli stališča v delovnih skupinah.
Nova zakonodaja - ZVETL-1

20.11.2015 12:50

V javno razpravo je posredovan Predlog Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča ( ZVEtL-1 ).
Namen zakona je sanacija neustreznega zatečenega stanja neusklajenosti nepremičninskih evidenc. Predlog zakona omogoča uskladitev nepremičninskih evidenc na materialnopravno pravilnih podlagah, ki se jih ugotavlja v kontroliranem okolju nepravdnih sodišč, in sicer v zvezi s stavbami, ki so bile zgrajene pred 1. januarjem 2003.

Predlog Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča
Spremembe v Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb

18.11.2015 19:14

Ministrstvo za finance je pretekli teden na svoji spletni strani objavilo predlog sprememb Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, ki naj bi se po nujnem postopku sprejel najkasneje do konca tega leta, v veljavo pa naj bi spremembe stopile s 1. 1. 2016. V prilogi je povzetek predlaganih sprememb, ki bodo lahko vplivale tudi na vaše poslovanje. Spremembe so naravnane v smer, da se zvišuje davčna osnova zavezancev.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
2 raziskavi: 1/pojmi 2/evidentiranje

13.11.2015 17:00

V sklopu priprav nove sistemske zakonodaje je ZAPS izpostavil ključen pomen opredelitve enotnih definicij in standardov pri prostorskem načrtovanju in projektiranju ter usklajenega sistema projektiranja in evidentiranja s poudarkom na gradbeni parceli. Pričujoči raziskavi sta podporno gradivo zahtevam, da se končno poenotijo definicije in standardi ter da se uskladi projektiranje in evidentiranje, saj je to predpogoj za delovanje stroke, nenazadnje tudi pravne države. V nadaljevanju bomo izoblikovali predloge poenotenja pojmov, ki povzročajo največ težav in predlog interakcije projektiranja in evidentiranja. Člane vabimo, da s konkretnimi predlogi prispevajo k tema dvema projektoma. Predloge lahko pošljete na naslov: zakonodaja@zaps.si.

Standardi, pojmi, odmiki>

Projektiranje, evidentiranje in gradbena parcela>
Raziskava o zastopanosti arhitekturne stroke v javnem sektorju

13.11.2015 13:41

Objavljamo poročilo raziskave o zastopanosti arhitekturne, krajinsko arhitekturne in prostorsko načrtovalske stroke v javnem sektorju. V raziskavo so bile vključene vse občine in vse upravne enote v Sloveniji. Rezultati raziskave so zaskrbljujoči in jih bo potrebno upoštevati pri prenovi sistema urejanja prostora, projektiranja in gradnje.

Poročilo raziskave o zastopanosti arhitekturne stroke v javnem sektorju>
Sprejetje zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

12.11.2015 17:06

Državni zbor je 27.oktobra, 2015 sprejel nov zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki v slovenski pravni red prenaša dve evropski direktivi ter več ugotovitev iz prakse. Glavna cilja, ki ju zasleduje sta, da je poraba javnega denarja ekonomična in da so postopki oddaje javnih sredstev transparentni. Kljub temu je 2. novembra, 2015 državni svet z 28 glasovi za in petimi proti na predlog interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev izglasoval odložilni veto na novi zakon. O zakonu bo torej moral še enkrat odločati državni zbor, za sprejem pa bo potrebna absolutna večina glasov.
Med glavnimi vsebinskimi spremembami v zakonu, če bo sprejet, ki so pomembne za arhitekturno in inženirsko stroko, je nedvomno vrnitev obveze javnih natečajev za arhitekturne, krajinsko arhitekturne in prostorsko načrtovalske storitve. Ta je opredeljen v petem poglavju zakonaoz. od 100. do 104. člena zakona.

Besedilo zakona, ki ga je sprejel državni zbor je na naslednji povezavi.

Obveza natečaja se nanaša na:
a) za javno naročilo storitve projektiranja novih objektov v javni rabi, kot jih določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov v naslednjih primerih:
- za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in druge objekte za prosti čas skladno z enotno klasifikacijo vrst objektov iz skupine 241, kot jih določa 88 uredba, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objektov državnega pomena, če ocenjena investicijska vrednost presega 500.000 eurov;
-
za projektiranje drugih objektov, če ocenjena investicijska vrednost presega 2.500.000 eurov;

b) za javno naročilo storitve priprave strokovnih podlag za potrebe prostorskega načrtovanja, kot jih določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja v naslednjih primerih:
- če načrtovane prostorske ureditve posegajo na območja, kjer se spreminja namenska raba območja, kadar površina načrtovane prostorske ureditve presega površino pet hektarjev;
- če obvezno izvedbo projektnega natečaja določa prostorski akt.

Predstavniki ZAPS so pri nastanku zakonodajnih rešitev v sprejetem zakonu intenzivno sodelovali, nekatere aktivnosti ZAPS so objavljene na spletu v rubriki Javna naročila / ZJN3 in Javna naročila / pritožbe. Ministrstvo za okolje in prostor je v postopek usklajevanja za področje prostorskih, gradbenih zadev in natečajev povabilo ZAPS, IZS in Mrežo za prostor.
Pregled poteka sprejemanja ZJN-3 in aktivnosti ZAPS so objavljene na spletni strani ZAPS (povezava)

 ZAPS je poleg problematike natečajev izpostavil škodljivost razpisov po merilu najnižje cene in zahteval sprejetje normativov in smernic za naročanje arhitekturnih storitev. Pri tem smo ves čas poudarjali da:
- Arhitekturne in inženirske storitve sodijo med intelektualne storitve. Tako je med drugim zapisano v slovenskem standardu SIST EN 16310 v poglavju pomen izrazov.
- Naročanje intelektualnih storitev po merilu najnižje cene, ki je v Sloveniji prevladujoči način javnega naročanja teh storitev je popolnoma zgrešen.
- Poglavitni smoter, ki bi mu moral slediti sistem javnega naročanja je najvišja možna kakovost za ustrezno ceno. Pojem kakovost zajema več vidikov, od splošnih: trajnostnih, okoljskih in gospodarskih, do konkretnih: kakovost rešitev, tehnična kakovost dokumentacije in storitev, kar naj bi v seštevku pripomoglo do višje kakovosti grajenega bivalnega in delovnega okolja ter javnega prostora.

Zagovornikom arhitekturne stroke je uspelo prepričati pripravljalca da:
- merila za obveznost natečaja veže na investicijsko vrednost, in ne na vrednost storitve, kot je v Direktivi, in kot je bilo doslej v zakonu (100.člen)
- poveča delež strokovnih članov ocenjevalne komisije na 50% (v Direktivi 30%), (103.člen)

in ni uspelo prepričati da:
- je potrebno normirati storitev in ceno,
- sprejeti smernice, na podlagi katerih bi lahko izločali ekscesne ponudbe,
- predvidi sprejetje Pravilnika o natečajih, kot podzakonskega akta ZJN.

Zakon, ki ga je sprejel DZ s kriterija najnižje cene prehaja na kriterij ekonomsko najugodnejše ponudbe. Naročniki bodo tako lahko upoštevali tudi okoljske in socialne kriterije.Zakon je bolj naklonjen načelu kakovosti pri naročanju, zlasti inovativnih storitev.Ekonomsko najugodnejšo ponudbo zakon določa na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi. Merila lahko vključujejo: kakovost, estetske in funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, socialne, okoljske in inovativne značilnosti, organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila.

Vprašanje je, ali bodo temu sledili tudi razdrobljeni in večinoma nestrokovni slovenski javni naročniki. Pripravljalec je vendarle predvidel možnosti za izločanje neobičajno nizkih ponudb (86.člen).

Vlada Republike Slovenije je ob potrditvi sprejema predloga ZJN3

(povezava)

in posredovanju predloga zakona v Državni zbor naložila Ministrstvu za javno upravo, da z resornimi ministrstvi pripravi smernice za učinkovito javno naročanje na področju gradenj in inženirskih storitev. V sporočilu je med ostalim zapisano: "Vlada RS je sprejem predloga zakona pospremila še z dvema pomembnima odločitvama, na podlagi katerih bo jeseni sledila prenova sistema zelenega javnega naročanja in priprava smernic za učinkovitejšo izvajanje javnih naročil na pomembnejših vsebinskih in procesnih področjih." Natančnejšo vsebino teh odločitev lahko razberemo iz poročila 43. seje Odbora za gospodarstvo, na kateri je sklenjeno, da se predlog sklepa Vlade RS dopolni z naslednjima dvema točkama:

"Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za okolje in prostor, da do 15.9.2015 z resornimi ministrstvi oblikujeta delovno skupino za prenovo Uredbe o zelenem javnem naročanju. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za javno upravo, da z resornimi ministrstvi do 1.1.2017 pripravi smernice za učinkovito javno naročanje na področju gradenj in inženirskih storitev."

Z zadnjo točko so postavljeni temelji za pripravo konkretnih rešitev (smernic, priporočil, vzorcev) za potreben preobrat pri slabi praksi javnega naročanja na področju projektanstkih storitev. Ne glede na odložilni veto se je v tem tednu začelo delo na izdelavi smernic. Prvi sestanek je bil namenjen izmenjavi informacij in stališč. Oblikovani bosta dve delovni skupini: za pripravo smernic za gradnjo in za storitve, ki bo vsebovala inženirske in arhitekturne storitve, v okviru slednjih še natečaje.

Ključna dilema, ki smo jo izpostavili je: ali se bo država zavezala k upoštevanju (načeloma neobveznih) smernic pri javnih naročilih? Brez obvezne uporabe pravil za izvedbo natečajev bodo izničeni učinki določil o natečajih v samem zakonu. 
Razpisan je natečaj za PRENOVO ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA

02.11.2015 15:23

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca projektne dokumentacije za:
PRENOVO ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.

Obenem vas želimo obvestiti, da bosta v kratkem razpisana še dva natečaja: Natečaj za ureditev vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice v Ljubljani in Natečaj za ureditev območja jezerske promenade na Bledu. V začetku 2016 pa je predviden razpis dvostopenjskega natečaja za ureditev trga in osrednjih objektov v Šentrupertu.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000