Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Razpisan natečaj za BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI

27.12.2019 11:48

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni, projektni, dvostopensjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI


podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
Razpisan natečaj za MINIPLEKS MESTNEGA KINA

24.12.2019 08:05

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: MINIPLEKS MESTNEGA KINA


podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
Državni prostorski red - tipologija stavb

23.12.2019 15:26

Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu Državnega prostorskega reda, skupaj s Fakulteto za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, izdalo priročnik Tipologija stavb.

Z novim pristopom v okviru vzpostavitve novega državnega prostorskega reda bodo priročniki in primeri dobrih praks v pomoč predvsem občinskim urbanistom, projektantom, upravnim delavcem na področju urejanja prostora in prostorskim načrtovalcem. V priročniku so obravnavani tipi stavb, njihova delitev na skupine stavb, ter vidiki, ki jih je treba upoštevati pri njihovem umeščanju in načrtovanju v prostor. Gre za nadgradnjo strokovnega znanja na področju stavbne tipologije, ki naj bi prinesla k poenotenju pojmov na državni in občinski ravni.

Prvemu priročniku Tipologija stavb bodo v kratkem sledili še priročniki s področja zelenega sistema v mestih in naseljih, regulacijskih elementov in mirujočega prometa.
PODALJŠAN ROK ZA ZBIRANJE KREDITNIH TOČK ZA LETO 2019

20.12.2019 12:44

V skladu s spremembami v novem Splošnem aktu o stalnem poklicnem usposabljanju, ki ga je skupščina ZAPS sprejela na seji, dne 10.12.2019, bo možno manjkajoče kreditne točke za leto 2019 zagotoviti v naknadnem roku in sicer do 30.9.2020.

Akt bo objavljen po potrditvi s strani Ministrstva za okolje in prostor.
Poslovanje Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije v času božično-novoletnih praznikov

16.12.2019 14:34

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije obvešča člane ter ostale obiskovalce, da bo v času božično-novoletnih praznikov pisarna poslovala po spremenjenem delovnem času, in sicer:

ponedeljek, 23.12. in torek, 24.12.2019 med 8. in 12. uro in
ponedeljek, 30.12. in torek, 31.12.2019 med 8. IN 12. uro.

V petek, 27.12.2019 in 3.1.2020 bo pisarna zaprta zaradi kolektivnega dopusta.
Pobuda za spremembo in dopolnitev Gradbenega zakona

16.12.2019 07:54

Dne 29.11.2019 je bila na prireditvi Orodja za boljše bivanje v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje predsedniku ZAPS Tomažu Krištofu izročena "Pobuda za spremembo in dopolnitev Gradbenega zakona za poenostavitev postopkov izdaje gradbenega dovoljenja in oblikovne presoje", ki je bila predhodno že objavljena v reviji Outsider.

Avtorji pobude so Matej Gašperič, Jernej Markelj in Matevž Granda, podpisalo jo je preko 200 ljudi, velik del njih so člani ZAPS. Ugotavljamo, da so cilji pobude, predvsem v delu, ki se tiče hitrejšega pridobivanja gradbenih dovoljenj, večinoma skladni s cilji zbornice, zato smo pobudo že posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor in jo na tem mestu tudi objavljamo.

 

pobuda >>
Predavanje dr. Ekaterine Tribelskaye

12.12.2019 12:54

Na povabilo regijskega odbora Maribor prihaja v Slovenijo akad. prof. dr. Ekaterina Tribelskaya. Akademikinja prof. dr. Ekaterina Tribelsakya je ena od 3 žensk članic Ruske akademije umetnosti.

V četrtek 12.12.2019 ob 17h bo imela predavanje z naslovom Vector of development of Moscow today (Razvitost arhitekture v Moskvi danes). Predavanje bo na Oddelku za arhitekturo UM FGPA - predavalnica G, Krekova ul. 2, 2000 Maribor. Vljudno vabljeni!
Združen postopek legalizacije in rekonstrukcije

11.12.2019 20:56

Na ZAPS prejemamo obvestila naših članov, da nekatere upravne enote zavračajo vloge, v katerih je združen postopek legalizacije po 114. členu GZ z rekonstrukcijo objekta. Gre za objekte, grajene po 1.1.1998, ki jih takšne kot so, ni mogoče legalizirati, ker niso skladni niti z veljavnimi predpisi niti s predpisi, ki so veljali v času gradnje. Prav tako zanje ni mogoče pridobiti dovoljenja za objekta daljšega obstoja, saj so bili zgrajeni po presečnem datumu.

Objekte pa bi bilo mogoče legalizirati, če bi jih obenem rekonstruirali na takšen način, da bi postali skladni z veljavnimi predpisi. V skladu z drugim odstavkom 43. člena GZ objekta, ki je zgrajen brez gradbenega dovoljenja, ni mogoče rekonstruirati, brez rekonstrukcije pa ga ni mogoče legalizirati.

Vendar pa tretji odstavek 43. člena določa, da ne glede na drugi odstavek se gradbeno dovoljenje za gradnjo, ki se nanaša na obstoječi objekt, ki je nelegalen, lahko izda, če se postopek izdaje gradbenega dovoljenja združi z izdajo gradbenega dovoljenja za že obstoječi objekt ali izdajo odločbe iz V. poglavja devetega dela tega zakona in se obstoječi objekt v tem postopku legalizira.

Iz tega torej sledi, da je združevanje postopka legalizacije in rekonstrukcije dovoljeno, čeprav na upravnih enotah takšne vloge zavračajo. Vprašanje glede tega smo naslovili na MOP, ki v odgovoru med drugim navajajo:
 
"Združitev postopka omogoča 43. člen Gradbenega zakona in tudi Zakon o splošnem upravnem postopku. Torej je mogoče združiti legalizacijo objekta in njegovo prizidavo ali rekonstrukcijo. Vendar pa ni mogoče legalizacije pogojevati z rekonstrukcijo objekta (da bi se objekt sploh lahko legaliziral) in v takem primeru ne gre za združitev postopkov."
 
 
 Izhodišča za posodobitev Natečajnega pravilnika

09.12.2019 08:00

Objavljamo izhodišča za posodobitev natečajnega pravilnika.

Veljavni Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov je z manjšimi spremembami preživel več kot 15 let, kar je v obdobju razbrzdanih sprememb zakonodaje in predpisov spoštljiva doba, in je tako nadživel zakone, na katere se je navezoval in so veljali v času njegovega sprejetja (ZGO-1, ZPN, ZJN-1 itn.). V vsem tem času je zagotavljal vsebinsko in postopkovno strukturo za uspešno izvedbo številnih natečajev, ki so pustili in še bodo pustili sled kakovostne arhitekture v javnem prostoru.

Po sprejetju ZJN-3, ki je zaradi opredelitve nedvoumnih meril za obveznost razpisa natečaja spodbudil intenzivno natečajno prakso, smo rešitve v Pravilniku podrobno analizirali in ustvarjalno preizkušali v praksi z namenom, da izkušnje iz prakse vgradimo v novi pravilnik. V natečajni službi, ki je pripravila dokument Izhodišča za posodobitev Natečajnega pravilnika, smo mnenja, da so načela, struktura in večina rešitev v obstoječem pravilniku univerzalna osnova, na kateri lahko zgradimo novi pravilnik. Zato so pripombe in predlogi podani v obliki komentarjev k členom obstoječega pravilnika.

Dokument smo poslali MOP, ki bo pripravljalec novega pravilnika, o poteku priprave bomo članstvo tekoče obveščali. ZAPS bo v času priprave novega pravilnika organiziral javno strokovno obravnavo ter vrsto posvetov in delavnic, na katerih bomo obravnavali nekatere problemske sklope izvedbe natečajev.

 

izhodišča za posodobitev Natečajnega pravilnika >>

 

 
Zakasnitve pri reševanju zahtevkov na Upravni enoti Koper

08.12.2019 20:41

Člani Regijskega odbora Koper ugotavljajo, da na UE Koper prihaja do večmesečnih zakasnitev pri reševanju zahtevkov v zvezi za graditvijo objektov. Kot ugotavlja predsednica RO Koper Romana Toš, so nekatere vloge v reševanju že od prejšnjega leta, na UE Koper pa zamude opravičujejo z menjavo zakonodajnega postopka in pomanjkanjem kadrov. Ker do zaostankov prihaja tudi na drugih upravnih enotah, smo 8.11.2019 na Ministrstvo za javno upravo (MJU), Služba za upravne enote, poslali dopis, v katerem smo pristojno služno obvestili o tej problematiki. 

12.11.2019 smo s Službe za upravne enote v vednost prejeli dva dopisa, v prvem dopisu zaprošajo za mnenje glede tega vprašanja pristojno službo MOP, v drugem dopisu pa zadevo odstopajo v reševanje Inšpektoratu za javni sektor, ki prav tako deluje na MJU. Že naslednji dan smo iz Inšpektorata v vednost prejeli dopis, ki v odgovoru Službi za upravne enote navaja, da je upravna inšpekcija Inšpektorata za javni sektor na UE Koper dne 15. In 17. 10. 2019 opravila inšpekcijski nadzor. Pri nadzoru je bilo, poleg ostalih zadev, pregledanih tudi več kot 30 zadev iz področja Oddelka za okolje in prostor UE Koper in ugotovljeno

 
»da uslužbenci, vključno z vodstvom tega oddelka, pri reševanju zadev kršijo ekonomičnost postopkov in instrukcijske roke za obravnavo vlog in reševanje zadev, saj vlog sploh ne obravnavajo tudi po več kot leto dni, ko pa že, pa postopke rešujejo nekontinuirano, z večmesečnimi neaktivnostmi med posameznimi procesnimi dejanji. Zaradi neustrezne organizacije dela, neekonomične, deloma tudi nestrokovne obravnave zadev iz preteklih obdobij, posledično ne obvladujejo pripada reševanja novih zadev, kar posledično vodi v nedopustne in po oceni upravne inšpekcije s tem tudi neupravičene zaostanke.« 
 
V dopisu inšpektorata še navajajo, da bodo odredili ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
 
Na pobudo načelnika UE Koper mag. Bruna Potokarja, je bil »zaradi seznanitve zainteresirane javnosti na področju aktualne problematike postopkov povezanih z vodenjem postopkov in izdajo dovoljenj s področja pristojnosti Oddelka za okolje in prostor, kmetijstvo in gospodarstvo« tako 18.11. organiziran sestanek, na katerem so bili prisotni predstavniki UE Koper in predstavniki ZAPS. 
Na sestanku je G. Potokar sprva obrazložil, da je UE Koper v juliju preverila način vodenja postopkov in aktivno pristopila k reševanju kadrovske problematike. Na področju organizacijskih ukrepov je bil uveden sistem naročanja strank, ki naj bi omogočil večjo učinkovitost delovnega procesa uslužbencev UE. 
 
V okviru razprave so nato prisotni predstavniki ZAPS izpostavili težave pri pridobivanju gradbenih in drugih upravnih dovoljenj na področju gradnje. Opozorili so na različno tolmačenje zakonodaje in prostorskih aktov udeležencev v postopku (UE, občine, gradbene inšpekcije, MOP, MJU, projektanti), ter posledično na to, da posamezni referenti zavračajo izdajo GD zaradi neskladnosti projekta s PA, kljub pozitivnemu mnenju občine. Predlagali so, da se v primeru nejasnosti projektne dokumentacije strankam pomaga do GD in po možnosti - v skladu z zakonom - odloča v korist strank. Opozorili so tudi na vprašanja, ki se odpirajo pri legalizacijah in bi jih bilo potrebno uskladiti z MOP, ZAPS, UE, pri čemer so predlagali skupna izobraževanja na to temo.
 
Na UE Koper so pojasnili, da je na podlagi 43. člena GZ dolžnost uradnika, ki vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja, da preveri ali je gradnja skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta in s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter da v kolikor obstoji nejasnost, o tem seznani stranko (pooblaščenca), kar pomeni, da se stranka lahko do ugotovitev opredeli in ustrezno (dodatno) izkaže utemeljenost zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Glede težav na področju legalizacije je bilo pojasnjeno, da dokumentacijo za legalizacijo ne pripravljajo le projektanti, temveč na podlagi GZ tudi druge osebe, posamezniki, pri čemer mora organ skrbeti, da nevednost in neukost stranke in drugih udeležencev v postopku nista v škodo pravic, ki jim gredo po zakonu, kar terja večji časovni angažma uslužbencev. Upravna enota podpira idejo o skupnem izobraževanju te želi tudi v prihodnje konstruktivno sodelovati z zainteresirano javnostjo. Obenem bo skladno s načeli delovanja obravnavala vse prispele predloge z učinkovitejšo in hitrejšo obravnavo zadev.
 
19.11. smo v vednost prejeli še dopis MOP, poslan na UE Koper, v katerem MOP od načelnika UE Koper zahteva pojasnilo kaj je razlog za veliko število nerešenih zadev. Obenem UE Koper pozivajo k posredovanju natančnih podatkov o številu nerešenih vlog ter o težavah, ki jih morebiti imajo pri izvajanju »nove« gradbene zakonodaje, ter k posredovanju predlogov za izboljšanje stanja, ki lahko vplivajo na čas reševanja vlog, saj je sprememba Gradbenega zakona v fazi priprave. Prav tako so pripravljeni nuditi strokovno pomoč, če je izvajanje zakonodaje poseben problem.
 
Na zbornici pozdravljamo hiter odziv in pripravljenost vseh udeleženih k skupnemu reševanju navedene problematike. Tudi v komisiji za zakonodajo ZAPS ugotavljamo pomanjkljivosti GZ glede ugotavljanja pogojev za izdajo GD, kot jih določa 43. člen GZ, zato smo že letos junija v roku za pripombe na novelo GZ med drugim podali tudi predlog, po katerem pristojni upravni organ ne preverja več skladnosti s prostorskimi akti in predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj. Obenem na MOP redno naslavljamo dopise z navedbo različnih tolmačenj zakonodaje, kot nam jih sporočajo naši člani, na katere nam pristojne službe MOP tudi redno odgovarjajo s tolmačenji, o katerih smo člane ZAPS že obveščali in jih bomo tudi v prihodnje.
 
 
 
Dopisi so dostopni tukaj >>.
 
 Program projektov eProstor - eNovice št. 9

02.12.2019 17:55

Izšla je nova številka eNovice projekta: Program projektov eProstor


povezava do eNovic >>
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000