Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Center Obala Debeli Rtič

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt
CENTER OBALA Debeli rtič

Predmet razpisanega natečaja:
Predmet razpisanega natečaja je arhitekturna rešitev za novo gradnjo.

Na zemljiščih parc.št. 113/2 in 114/9, k.o. Oltra, v sklopu Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič, je predvidena gradnja Obalnega centra za usposabljanje in varstvo oseb z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Velikost zemljišča je cca. 2.500 m2.

Program CENTRA OBALA zajema naslednja področja:
• dnevni center s prostori za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov,
• delovna enota s tremi stanovanjskimi skupinami za odrasle osebe,
• zdravstveno varstvo,
• upravni prostori,
• gospodarsko servisni prostori. Skupno število uporabnikov:
• 15 otrok in mladostnikov s težko in kombinirano motnjo v duševnem razvoju v prostorih dnevnega centra v oddelkih za vzgojo in izobraževanje (3x5);
 • 24 oseb za v stanovanjskih skupinah za varstvo odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.
Skupaj 39 oseb.

Predvidena skupna neto površina objekta znaša 1.545 m2.

Obalni center mora biti oblikovan tako, da zagotovi zahtevan program, ekonomsko upravičeno izrabo prostora in zadosti tehničnim zahtevam. Upoštevati je potrebno naravne vrednote, varstvene usmeritve in priporočila, zasnovo komunikacijskih smeri in javnih površin, naravno osvetljenost in osončenje. Uporabiti je potrebno kvalitetne in sodobne tehnološke rešitve.

RAZSTAVA

RS Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev,
otvoritev bo v petek, 03.12.2010, ob 16:00 uri v prostorih CUDV Draga, Draga 1, Ig.
Razstava bo odprta od ponedeljka do petka med 12. In 18. uro do vključno 17.12.2010.Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju z ZAPS
Rok oddaje: 17.09.2010
Zaključno poročilo komisije: 17.11.2010
podrobnosti >>Nova poslovna stavba kompeks Beričevo, Dol pri Ljubljani

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za kompleks
NOV POSLOVNI KOMPLEKS BERIČEVO, DOL PRI LJUBLJANI.

Predmet razpisanega natečaja:
Predmet natečaja je arhitekturna rešitev za novo gradnjo NOV POSLOVNI KOMPLEKS BERIČEVO, DOL PRI LJUBLJANI Namen gradnje novega kompleksa ELES je podpreti operativne dejavnosti nacionalnega podjetja za prenos električne energije s sodobno arhitekturo, ki bo odražala poslanstvo podjetja, njegovo okoljsko ozaveščenost in družbeno odgovornost in bo služila današnjim in prihodnjim generacijam.

Nov poslovni kompleks v Beričevem je predviden na mestu obstoječih ELES-ovih objektov, ki so predvideni za rušenje. Kompleks nove poslovne stavbe za izvajanje operativnih dejavnosti bo imel skupaj skoraj 12.000 m2 površin. Sestavljata ga dva programska sklopa, v katerih so zajete različne dejavnosti, ki ne zahtevajo nujne medsebojne funkcionalne povezanosti:
• Sektor za obratovanje sistema in Sektor za monitoring trga (SOS + SMT) 3.214 m2 + 379 m2
• Center vzdrževanja Ljubljana (CVZ LJ) 6.156 m2
Predvideni so še skupni prostori 2.056 m2
V fazi B so predvideni dodatni poslovni prostori 5.009 m2

Osrednji del kompleksa zaseda sklop SOS + SMT, kjer bo večina prostorov namenjena Sektorju za obratovanje sistema. Glavni poudarek v sklopu SOS + SMT je center vodenja. Drugi programski sklop predstavlja CVZ LJ, kjer večino prostora zasedajo delavnice, skladišča in garaže Centra vzdrževanja Ljubljana.

RAZSTAVA

Elektro Slovenija d.o.o. z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev, 
otvoritev bo v četrtek, 02.12.2010, ob 18:00 uri v Hiši arhitekture, Vegova 8. Ljubljana
Razstava bo odprta do vključno 14.12.2010.

ENGLISH

The subject of the call for competition:
The subject of the call competition is the architectural solution for the new construction NEW BUSINESS COMPLEX BERIČEVO, DOL PRI LJUBLJANI.

The aim of the construction of the new ELES complex is to support operational activities of the national transmission system operator by providing contemporary architecture that reflects the mission of the company, its environmental awareness and social responsibility, and will serve present and future generations.

The location for the new business complex in Beričevo is foreseen as the existing ELES buildings intended for demolition. The new commercial building complex for the implementation of operational activities shall comprise a total of almost 12,000 m2. It is composed of two programme packages that comprise different, not necessarily functionally interrelated activities:
• System Operation Division and Market Monitoring Division (SOD + MMD) 3,214 m2 + 379 m2
• Ljubljana Maintenance Centre (MC LJ) 6.156 m2
Common use areas are also foreseen 2.058 m2
Additional business premises are foreseen for stage B 5.009 m2

The central part of the complex is occupied by the SOD + MMD unit, where the majority of premises will be allocated to the System Operation Division. The main emphasis within the SOD + MMD package is the management centre. The second programme package consists of MC LJ, where most of the space is occupied by workshops, warehouses and garages of the Ljubljana Maintenance Centre.
A site visit will be organized on 2 September 2010 at 10.00 am.

EXHIBITION

Elektro Slovenia d.o.o in cooperation with the Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia invite you to the opening of competition entries exhibition.
The opening ceremony will take place on Thursday, 2 December 2010 at 6:00 pm. in the House of Architecture (Hiša arhitekture), Vegova 8, Ljubljana.
The exhibition will be open until 14 December 2010.Naročnik: Elektro Slovenija d.o.o.
Rok oddaje: 15.10.2010
Zaključno poročilo komisije: 14.11.2010
podrobnosti >>Športni park Velenje

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ŠPORTNI PARK V VELENJU

Predmet razpisanega natečaja:
Namen natečaja, ki ga razpisuje Naročnik v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, je:
- pridobiti najustreznejšo arhitekturno rešitev za predvidene objekte,
- pridobiti najustreznejšo arhitekturno in krajinsko-arhitekturno rešitev odprtega prostora,
- pridobiti izdelovalca projektne dokumentacije,
- pridobiti izdelovalca idejne rešitve kot strokovne podlage za prostorske plane Občine.

Predmet natečaja je celostna zasnova Športnega parka Velenje ob Škalskem jezeru in omogočiti razvoj športa v širši regiji. Prav tako je namen prispevati k turističnemu razvoju Velenja in njegovih jezer.
Poleg celostne urbanistične in krajinsko arhitekturne ureditve je potrebno zasnovati: 
- nogometni stadion s cca 4.000 sedišči, 
- večnamensko športno dvorano s cca 4.000 sedišči, 
- atletsko dvorano za zimsko vadbo in manjša tekmovanja.
- območje natečaja obsega cca. 140.000 m2

Razstava
Mestna občina Velenje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za izbiro strokovno najprimernejše rešitve javnega arhitekturnega urbanističnega natečaja za Športni park Velenje, 
otvoritev bo v ponedeljek, 27.9.2010, ob 18:00 uri v Domu kulture Velenje, Titov trg 4.
Razstava bo odprta do vključno 15.10.2010. Vabljeni!Naročnik: Mestna občina Velenje
Rok oddaje: 16.07.2010
Zaključno poročilo komisije: 10.09.2010
podrobnosti >>Športna, rekreacijska in terapevtska dvorana za invalide, otroke s posebnimi potrebami in starostnike - Športna dvorana SOČA

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve objekta ŠPORTNA, REKREACIJSKA IN TERAPEVTSKA DVORANA ZA INVALIDE, OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI IN STAROSTNIKE - ŠPORTNA DVORANA SOČA

Predmet razpisanega natečaja je arhitekturna rešitev za novo gradnjo športne dvorane za invalide, otroke s posebnimi potrebami in starostnike, umestitev športne dvorane in centra za zdravljenje kroničnih obolenj gibal in bolečine v prostor ter zasnova zunanje ureditve s prometno ureditvijo, zunanjimi športnimi površinami in parkovno ureditvijo. Načrtovana športna dvorana za invalide se vključuje v kompleks Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča in bo izpolnjevala potrebo po športu znotraj rehabilitacijske obravnave, rekreacijska potreba po športu invalidov in profesionalno ter tekmovalno športno delovanje. Zaradi vključevanja v širšo celoto rehabilitacijskega kompleksa je treba načrtovana objekta skrbno umestiti v prostor ter predvideti ustrezno vsebinsko in prostorsko navezavo na obstoječe objekte. Zasnova zunanje ureditve naj povezuje arhitekturo, prometne in druge odprte površine v smiselno celoto.

Razstava
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za izbiro strokovno najprimernejše rešitve objekta športne, rekreacijske in terapevtske dvorana za invalide, otroke s posebnimi potrebami in starostnike - Športne dvorane Soča,
ki bo v petek, 16.7.2010, ob 13:00 uri v Univerzitetnem rehabilitacijski inštitutu Republike Slovenije - Soča, (v povezovalnem hodniku med objektoma Vrtnica in Vijolica), Linhartova 51, Ljubljana.
Razstava bo odprta do vključno 30.7.2010. Vabljeni!Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Rok oddaje: 04.06.2010
Zaključno poročilo komisije: 08.07.2010
podrobnosti >>Poslovno stanovanjska stavba na območju Šmartinske v Ljubljani

Vabljeni, projektni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Projekt K66 na območju PARTNERSTVO ŠMARTINSKA v Ljubljani ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije.

Komisija za izbor povabljenih je pregledala vse prispele prijave ter jih ocenila skladno z merili navedenimi v vabilu k prijavi kandidature. Vabilu se je odzvalo 21 kandidatov, komisija pa je na osnovi doseženih točk izbrala kandidate, ki so bili povabljeni k izdelavi natečajne naloge. Naročnik: S.T.Hammer
Rok oddaje: 21.05.2010
Zaključno poročilo komisije: 09.06.2010
podrobnosti >>Medpodjetniški izobraževalni center v Novi Gorici

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER V NOVI GORICI (MIC NG)

Predmet razpisanega natečaja:
Predmet razpisanega arhitekturno urbanističnega natečaja in vsebina naloge je novogradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi Gorici. Udeleženci natečaja naj s predlagano natečajno rešitvijo v okviru veljavnih standardov in normativov zagotovijo UPORABNIKOM teoretičnih, raziskovalnih in praktičnih izobraževalnih programov in PREDAVATELJEM TER MENTORJEM prijetno, funkcionalno, kakovostno, energetsko varčno stavbo. Prednost bodo imele rešitve, ki bodo optimalno udejanjile naslednja izhodišča:
- optimalna izraba omejenih prostorskih možnosti na izbrani lokaciji,
- oplemenitile in nadgradile urbanistične in arhitekturne značilnosti območja, ki izhajajo iz specifičnih reliefnih, klimatskih, ekoloških in kulturnih značilnosti mesta,
- zagotovile varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- z ustrezno prostorsko zasnovo zagotovile funkcionalno povezanost novega objekta z obstoječimi in predvidenim programi in objekti v območju,
- z ustreznimi zaščitami zagotovile varstvo pred hrupom,
- z ustrezno zasnovo zunanje ureditve zagotovile ustrezne pogoje in prostor za zadrževanje obiskovalcev na ustrezno urejenem trgu ali ploščadi med objekti TŠC,
- zagotovile najboljšo izrabo razpoložljivih zunanjih površin,
- zagotovile energetsko učinkovitost objekta,
- uporaba obnovljivih virov energije,
- zagotovile funkcionalnost objekta, ki omogoča najkrajše povezave med učilnicami, laboratoriji in delavnicami ob ustrezni fleksibilnost objekta, ki omogoča morebitne kasnejše razširitve in navezave ter prilagajanje novim potrebam.

Razstava
Tehnični šolski center Nova Gorica z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za MIC (Medpodjetniški izobraževalni center v Novi Gorici), ki bo v ponedeljek, 21.6.2010, ob 13:00 uri v avli Tehniškega šolskega centra, Erjavčeva 4a, Nova Gorica. Razstava bo odprta 14 dni, vsak delovni dan med 8:00 in 19:00. Vabljeni!Naročnik: Tehniški šolski center Nova Gorica v sodelovanju z ZAPS
Rok oddaje: 24.05.2010
Zaključno poročilo komisije: 08.06.2010
podrobnosti >>Šolsko športni center OŠ Dobrepolje

Javni, projektni, odprti, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Šolsko športni center OŠ Dobrepolje.

Predmet razpisanega natečaja je rešitev za novo gradnjo prostorov Vrtca Ringaraja – VVE Ringaraja / JVIZ OŠ Dobrepolje, nadomestna gradnja (odstranitev objekta / nova gradnja) športne dvorane šole ter zunanjih športnih površin z ustrezno ograditvijo: športno igrišče, krožna tekaška steza, tekaška steza za tek na 60m, skok v daljino in peščeno igrišče za odbojko ter celovita zasnova ureditve zunanjega prostora območja šole.

Kompleks bo ob načrtovanem razvoju predstavljal funkcionalno in urbanistično celoto. Zaradi predvidenih objektov velikih volumnov, je potrebno načrtovane objekte skrbno umestiti v prostor ter v največji možni meri ohranjati naravne danosti lokacije. Predvideni novi objekt namenjen vrtcu s spremljajočimi zunanjimi površinami in opremo naj se vsebinsko umesti na najprimernejši prostor z neoviranimi notranjimi komunikacijskimi povezavami celotnega kompleksa vrtca. Športna dvorana (osnovna uporaba prostorov je namenjena osnovnošolskim otrokom), ki nadomesti in hkrati poveča zmogljivosti obstoječe športne telovadnice, naj se vsebinsko in prostorsko naveže na ostale (zunanje) športne površine. Zunanja športna igrišča naj ustvarijo in zaključijo smiselno celoto z vsemi potrebnimi spremljajočimi površinami, objekti, opremo in infrastrukturo. Vse obstoječe in novo vsebine mora povezovati smiselno urejena okolica.

Občina Dobrepolje v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za ŠOLSKI ŠPORTNI CENTER OŠ DOBREPOLJE, ki bo v sreda, 14.4.2010, ob 19:00 uri v prostorih Jakičevega doma, Videm 34, Videm-Dobrepolje. Razstava bo odprta do vključno 23.4.2010, vsak delovni dan med 8:00 in 15:00, ob sredah do 18:00, v soboto od 9:00 do 11:00. Vabljeni!Naročnik: Občina Dobrepolje
Rok oddaje: 29.01.2010
Zaključno poročilo komisije: 31.03.2010
podrobnosti >>Ureditev območja reke Drave v Mariboru

Mednarodni, javni, anonimni, idejno projektni, enostopenjski, arhitekturni natečaj.
Druge dodatne informacije je možno dobiti na: http://www.mb-arhitekti.si

objavljeni rezultati na spletni strani DAM >>Naročnik: Mestna občina Maribor
Rok oddaje: 26.02.2010
Zaključno poročilo komisije: 26.03.2010
podrobnosti >>Univerzitetni kampus Sonce v Kopru

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo objekta in zunanjo ureditev za Univerzitetni kampus Sonce v Kopru, območje urejanja na parc. št. 1567/33, k.o. Koper

 

Univerza na Primorskem v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za UNIVERZITETNI KAMPUS SONCE, ki bo v petek, 12.2.2010, ob 11:00 uri v prostorih Armerije na Titovem trgu v Kopru.
Razstava bo odprta do vključno 26.2.2010, vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro.
Vabljeni!

Univerza na Primorskem v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za UNIVERZITETNI KAMPUS SONCE, ki bo v četrtek, 8.4.2010, ob 17:00 uri v Hiši arhitekture v Ljubljani. Razstava bo odprta do vključno 16.4.2010, vsak delovni dan med 8:00 in 16:00 uro.
Vabljeni!

Vsem udeležencem natečaja se zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo, da v skladu z natečajnimi pogoji do vključno 11.5.2010, v času uradnih ur ZAPS (vsak delavnik med 8.00 in 12.00 uro, razen ob torkih med 12.00 in 16.00 uro) dvignete svoje natečajne elaborate. Da bi mogli pravočasno pripraviti gradivo, ki ga boste prevzeli, prosimo, da predhodno sporočite šifro vašega elaborata ter naziv natečaja z e-sporočilom na naslov barbara.pungercar@zaps.si ali po telefonu v času uradnih ur na št. 01 24 20 672. Po tem datumu gradiva ne bomo več hranili!Naročnik: Univerza na Primorskem, Universita del litorale
Rok oddaje: 28.01.2010
Zaključno poročilo komisije: 28.01.2010
podrobnosti >>Ureditev širšega območja Glavnega trga v Mariboru ter paviljon Stari peron

Javni, projektni, odprti, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev širšega območja za  Glavni trg v Mariboru in pridobitev rešitve za paviljon Stari peron.

Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GLAVNEGA TRGA V MARIBORU TER PAVILJON STARI PERON, ki bo v četrtek, 25.2.2010, ob 18:00 uri v razstavišču MOM, Galerija »urban«, Grajaska ulica 7, 2000 Maribor. Razstava bo odprta do vključno 12.3.2010, vsak delovni dan med 9:00 in 16:00 uro. Vabljeni!Naročnik: Mestna občina Maribor
Rok oddaje: 15.01.2010
Zaključno poročilo komisije: 15.01.2010
podrobnosti >> Hitre povezave:

Center Obala Debeli Rtič

Nova poslovna stavba kompeks Beričevo, Dol pri Ljubljani

Športni park Velenje

Športna, rekreacijska in terapevtska dvorana za invalide, otroke s posebnimi potrebami in starostnike - Športna dvorana SOČA

Poslovno stanovanjska stavba na območju Šmartinske v Ljubljani

Medpodjetniški izobraževalni center v Novi Gorici

Šolsko športni center OŠ Dobrepolje

Ureditev območja reke Drave v Mariboru

Univerzitetni kampus Sonce v Kopru

Ureditev širšega območja Glavnega trga v Mariboru ter paviljon Stari peron