Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem

Sporočilo za javnost, 28. december 2011

prijavitelje obveščamo, da je naročnik javnega vabljenega natečaja sklenil, da se vse prijave, ki so prispele v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, zavrne. Vsi prijavitelji so dobili sklep z obrazložitvijo po pošti.

Javni vabljeni projektni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za "novo brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem"

Podatki o nagradnem skladu ter odškodninah:
1. nagrada 5.000,00 EUR
2. nagrada 3.840,00 EUR
3. nagrada 2.880,00 EUR
tri priznanja po 2.240,00 EUR
4 odškodnine po 1.000,00 EUR

Natečajniki, ki bodo natečajni projekt izdelali skladno z razpisanimi natečajnimi pogoji in natečajno nalogo, ter po mnenju ocenjevalne komisije dosegli zahtevano stopnjo obdelave, pa ne bodo prejeli nagrade ali priznanja, bodo prejeli odškodnino.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Natečajno gradivo:
Prevzem gradiva je brezplačen. Dostop do gradiva se omogoči po prejeti zahtevi poslani na e-naslov natecaji@zaps.si.

Predmet razpisanega natečaja:
Izdelava idejne zasnove nove brvi za pešce čez Ljubljanico med Ribjim trgim in Gerberjevim stopniščem ter obnovo ozelenjenih teras nad Ljubljanico kot dela opornih zidov korita reke.

Prijave pošljite do 26.09.2011. Komisija za izbor vabljenih bo izmed prijavljenih izbrala deset najvišje uvrščenih in jih povabila k izdelali natečajnega elaborata.Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 26.09.2011
Zaključno poročilo komisije: 28.12.2011

podrobnosti >>Partnerstvo Celovška

Sporočilo za javnost, 17. junij 2019.
Obveščamo vas, da je dolg po izvršbi v celoti poplačan. Poleg neporavnane obveznosti v višini 33% za natečajnike in v višini 20% za ocenjevalno komisijo bodo prejeli še izplačilo 25% zamudnih obresti na neizplačan del honorarja.

Sporočilo za javnost, 27. november 2015.
Oktobra 2015 je sodba postala pravnomočna. KID smo pozvali k plačilu, ker plačila nismo prejeli smo vložili predlog za izvršbo. Sklep o izvršbi je postal pravnomočen novembra 2015. Plačila s strani KID še nismo prejeli.

Sporočilo za javnost, 9. januar 2015.
V mesecu januarju 2013 smo prejeli ponudbo KID d.o.o., da so pripravljeni poravnati 50% tožbenega zahtevka. ZAPS je s ponudbo seznanila sodelujoče natečajnike in člane ocenjevalne komisije in od njih pridobila soglasje za poravnavo, a je poravnava v fazi sodnega postopka bila neuspešna.
Dne 10.12.2014 smo prejeli sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, da je tožena stranka KID d.o.o. dolžna tožeči stranki ZAPS plačati dolgovani znesek v celoti. Sodišče je z izdajo sodbe v celoti ugodilo ZAPSu. Sodba še ni pravnomočna, ker se je tožena stranka KID d.o.o. na sodbo pritožila.

Sporočilo za javnost, 26. oktober 2012. Dva izmed partnerjev, plačnika deleža pogodbene vrednosti, nista poravnala svojih obveznosti. Eden ima blokiran račun od maja 2012, drugi ima zaprt račun. Preko odvetniške pisarne si še vedno prizadevamo za poplačilo izstavljenih računov. O morebitnem prejemu nakazil vas bomo takoj obvestili.

Sporočilo za javnost, 30. maj 2012. Dva izmed partnerjev kot razpisovalca in plačnika deleža pogodbene vrednosti nista poravnala svojih obveznosti. Prizadevamo si za poplačilo izstavljenih računov. O morebitnem prejemu nakazil vas bomo takoj obvestili. V skladu z natečajnimi pogoji (točka 4.10.) preostalega zneska pred plačilom s strani naročnika natečaja natečajnikom ne moremo nakazovati.

 Sporočilo za javnost, 27. januar 2012. Natečajnike obveščamo, da ZAPS izplačuje honorarje za podeljene nagrade, priznanja in odškodnine v višini 67%, to je v višini zneska kot ga je prejela s strani partnerjev. Takoj po prejemu preostalega zneska s strani partnerjev bodo natečajniki prejeli še razliko.

Sporočilo za javnost, 20. januar 2012. ZAPS pričakuje nakazilo za izplačilo honorarjev za podeljene nagrade, priznanja in odškodnine do konca prihodnjega tedna, takoj po prejemu zneska bomo obvestilo objavili na spletni strani zbornice.

Sporočilo za javnost, 13. januar 2012. Natečajnike obveščamo, da zbornica v skladu z točko 4.10. natečajnih pogojev še ne more nakazovati avtorskih honorarjev ker partnerji še niso nakazali ustreznega zneska po pogodbi na račun Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

Javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo
"Partnerstvo Celovška"

Podatki o nagradnem skladu ter odškodninah:
1. nagrada 20.000,00 EUR
2. nagrada 15.000,00 EUR
3. nagrada 12.000,00 EUR
tri priznanja po 3.800,00 EUR
odškodnine po 600,00 EUR

Natečajniki, ki bodo natečajni projekt izdelali skladno z razpisanimi natečajnimi pogoji in natečajno nalogo, ter po mnenju ocenjevalne komisije dosegli zahtevano stopnjo obdelave, pa ne bodo prejeli nagrade ali priznanja, bodo prejeli odškodnino. V kolikor bo pripuščenih v ocenjevanje manj kot 24 natečajnih del, bodo podeljene odškodnine v višini 600,00 EUR sicer se bodo znižale.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet razpisanega natečaja:je
Pridobiti urbanistično zasnovo mestnega predela med Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade, Severno obvozno cesto in gorenjsko železnico, ki obsega 43 ha površin. V natečajnih rešitvah je treba opredeliti zasnovo dejavnosti, omrežje odprtih površin, zasnovo stavbne strukture in prometnega omrežja ter zasnovo trajnostnega razvoja območja.

RAZSTAVA 
Mestna občina Ljubljana s partnerji A1, d.d., Ganamm, d.o.o., Geoplin plinovodi d.o.o., Geoplin d.o.o., Kranjska investicijska družba d.o.o. in Stolp gradnje d.o.o. z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev, otvoritev bo v ponedeljek, 19.12.2011, ob 12.00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg1. Ljubljana Razstava bo odprta do vključno 5.1.2012.Naročnik: Mestna občina Ljubljana s partnerji A1, d.d., Ganamm, d.o.o., Geoplin plinovodi d.o.o., Geoplin d.o.o., Kranjska investicijska družba d.o.o. in Stolp gradnje d.o.o.
Rok oddaje: 14.10.2011
Zaključno poročilo komisije: 06.12.2011
podrobnosti >>Mestna večnamenska dvorana Portoval v Novem mestu

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo objekta
MESTNA VEČNAMENSKA DVORANA PORTOVAL V NOVEM MESTU.

Predmet natečaja Pridobitev idejnih zasnov za projektiranje mestne večnamenske dvorane, sestavljene iz naslednjih objektov, ki morajo biti med seboj funkcionalno povezani:
1. Arena kot osrednja športna dvorana kapacitete 5.000 sedežev, namenjena športu ter kulturnim in zabavnim prireditvam. Izhodišče za projektiranje so standardi Mednarodne košarkarske zveze FIBA (igrišče za košarko) in standardi EHF (igrišče za rokomet). Rokomet in ostali športi, ki potrebujejo več tlorisnega prostora od košarke, so podrejeni izhodiščem za košarko oziroma se prilagajajo s spremembo postavitve izvlečnih tribun. Pomožni prostori se določijo smiselno z upoštevanjem zahtev različnih športnih zvez za izvedbo mednarodnih tekmovanj.

2. Tribuna stadiona, pod katero so prostori, ki se navezujejo na areno, to so ogrevalna dvorana, atletski del in nogometni del, ki jih povezuje skupni del, namenjen vsem sklopom. Konstrukcijska zasnova tribune mora omogočiti fazno izvedbo. Število sedežev na tribuni ni definirano in se prilagodi funkcionalni zasnovi prostorov pod tribuno.

3. V oziroma ob mestni večnamenski dvorani je potrebno zagotoviti minimalno 250 parkirnih mest, ki pokrivajo potrebe različnih uporabnikov v času večjih prireditev.

4. Zunanje ureditve v natečajnem območju urejanja, ki v čim večji meri ohranjajo obstoječe, pred kratkim zgrajene ureditve in se na obstoječe ureditve čim bolj smiselno navezujejo oziroma jih dopolnjujejo. Zunanje ureditve obsegajo prometne, tlakovne in parkovne površine. Prometne površine obsegajo peš komunikacije z vhodno ploščadjo, dimenzionirane na občasno popolno zasedenost dvorane, osebni motorni promet ob vsakodnevni in izredni rabi ter servisne dostope, ki vključujejo avtobusni promet za nastopajoče ekipe in navijače gostujočih ekip, tovorni servisni dostop z neposredno navezavo v parter dvorane (mobilno dvigalo, oprema gostujočih glasbenih skupin, gledališč ipd.).

Razstava bo odprta dne 04.07.2011 ob 17.00 uri v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Odprta bo vsak delovni dan med 9. in 14. uro od 4. julija do vključno 15. julija. Vabljeni!Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 25.05.2011
Zaključno poročilo komisije: 27.06.2011
podrobnosti >>Vrtec Mavrica Brežice

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za
VRTEC MAVRICA V BREŽICAH.

Predmet razpisanega natečaja: Predmet natečaja je novogradnja vrtca Mavrica v Občini Brežice. Investitor želi porušiti obstoječi montažni vrtec, v katerem je 13 oddelkov in zgraditi novega z 20 oddelki predšolskih otrok / 12 oddelkov za prvo starostno obdobje, 7 oddelkov za drugo starostno obdobje, 1 razvojni oddelek (predvideva naj se skupno 440 otrok, glede na to, da se bo število oddelkov za posamezno starostno obdobje lahko skozi čas spreminjalo). Za navedeno število otrok naj se predvidi kuhinja in vsa ostala infrastruktura povezana z navedenim številom otrok in temu potrebnega osebja. Predvidijo naj se prostori za upravo vrtca in svetovalno službo. Za parkiranje osebnih vozil staršev in zaposlenih je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest, za potrebe otrok pa ograjeno igrišče. Skupna površina novega vrtca obsega cca 4300m2 bruto etažnih površin. Celotna urbanistična ureditev/natečajno območje obsega 11.986m2. V okviru zunanje ureditve naj natečajniki izdelajo predlog celovite zasnove zunanje ureditve in rabe odprtega prostora ob vrtcu. Objekte novega vrtca je potrebno zasnovati energetsko varčno in stroškovno opravičljivo. Natančne zahteve naročnika so opredeljene v natečajni nalogi, ki je osnova za oblikovanje natečajne rešitve in je del tega razpisnega gradiva.

Razstava: Občina Brežice z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev.
Otvoritev bo v sredo 25. 5. 2011, ob 18:00 uri v prostorih Poslovnega centra Gasa, (Upravna enota Brežice), Cesta prvih borcev 24a, Brežice.
Razstava bo odprta vsak delovni dan med 8. In 18. uro do vključno 10.6.2011.Naročnik: Občina Brežice v sodelovanju z ZAPS
Rok oddaje: 25.03.2011
Zaključno poročilo komisije: 21.04.2011
podrobnosti >>Pasivne hiše širšega območja Posočja

Javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za
PASIVNE HIŠE ŠIRŠEGA OBMOČJA POSOČJA.

Predmet razpisanega natečaja:

Predmet natečaja je izdelava idejnega načrta za tri enodružinske stanovanjske hiše. Natečajniki morajo razviti sodoben vzorec enodružinske hiše, ki bo upošteval oziroma nadgradil obstoječ arhitekturni tip, zagotavljal vse parametre za pasivne zgradbe in ustrezal sodobnemu načinu bivanja v konkretnem območju.

Razstava: 
Posoški razvojni center z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev,
otvoritev bo v torek 1. 2. 2011, ob 17:00 uri v Hiši arhitekture, ZAPS, Vegova 8, Ljubljana.
Razstava bo odprta vsak delovni dan med 8. In 16. uro do vključno 15.2.2011.Naročnik: Posoški razvojni center v sodelovanju z ZAPS
Rok oddaje: 19.01.2011
Zaključno poročilo komisije: 19.01.2011
podrobnosti >> Hitre povezave:

Brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem

Partnerstvo Celovška

Mestna večnamenska dvorana Portoval v Novem mestu

Vrtec Mavrica Brežice

Pasivne hiše širšega območja Posočja