Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI OB LITIJSKI CESTI

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za:
Namen reševanja prostorske problematike ZPKZ Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (Območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)

Predmet projektnega natečaja:
Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistična zasnova območja, ki bo strokovna podlaga za pripravo OPPN MOL 147, arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev ter izdelovalec projektne dokumentacije za kompleks Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana.
Natečajna naloga opredeljuje izhodišča in usmeritve za izdelavo natečajne rešitve ter za projektiranje Zavoda za prestajanje kazni Ljubljana. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja moškega ZPKZ Ljubljana za 388 zaprtih oseb, izobraževalnega centra za uslužbence URSIKS z zmogljivostjo do 100 dnevnih uporabnikov in možnostjo nastanitve 30 oseb, ureditev zunanjih površin, prometne ureditve, površin za pridelavo zelenjave, varovalnih ograj ter gradnja komunalne infrastrukture. Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 17.1.2018 ob 17:00 uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, MAO, Grad Fužine, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 18.1.2018 do vključno 5.2.2018, med 10:00 in 18:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabilo

 Naročnik: RS MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Rok oddaje: 29.09.2017
Zaključno poročilo komisije: 02.11.2017
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=211641


podrobnosti >>ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI IG

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: 

Namen reševanja prostorske problematike ZPKZ Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda

Predmet projektnega natečaja:
izdelava idejne zasnove za celovito prenovo kompleksa Ižanskega gradu, ki zajema odstranitev obstoječih stavb na južni in vzhodni strani gradu, rekonstrukcijo grajske stavbe, gradnjo novih stavb za potrebe ZPKZ Ig ter ureditev pripadajočih zunanjih površin.  

 

 Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 17.1.2018 ob 17:00 uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, MAO, Grad Fužine, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 18.1.2018 do vključno 5.2.2018, med 10:00 in 18:00 uro.
Vljudno vabljeni.

vabiloNaročnik: RS MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Rok oddaje: 06.10.2017
Zaključno poročilo komisije: 02.11.2017
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=213284


podrobnosti >>DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI

Predmet projektnega natečaja:

Na natečajnem območju je predvidena gradnja Doma za bivanje na Regentovi, ki predstavlja dislocirano enoto Doma upokojencev Center, Ljubljana. Dom za bivanje mora zagotoviti izvajanje treh programskih sklopov: doma starejših občanov in oskrbovanih stanovanj ter spremljajočega programa.   Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 11.10.2017 ob 10:00 uri v Domu upokojencev, Tabor 10, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan do 23.10.2017 med 8:00 in 19:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabiloNaročnik: DOM UPOKOJENCEV CENTER, LJUBLJANA
Rok oddaje: 13.07.2017
Zaključno poročilo komisije: 04.09.2017
Povezava na Portal JN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=207365


podrobnosti >>BRV IN KOLESARSKA POT - IRČA VAS

Ob zaključku javnega natečaj je naročnik Mestna občina Novo mesto izdala tiskano publikacijo.

Razstava:
Otvoritev razstave bo v četrtek 14.9.2017 ob 18.00 uri v atriju Knjižnice Mirana Jarca, Rozmanova 28, Novo mesto. Razstava bo na ogled vsak delovni dan do 28.9.2017 med 7:00 in 19:00 uro, ob sobotah med 8:00 in 13:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabilo

Predmet projektnega natečaja:
izdelava predloga za gradnjo nove brvi za pešce in kolesarje čez reko Krko pri Irči vasi ter pridobitev izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev. Poleg arhitekturne in konstrukcijske zasnove brvi mora predlog vsebovati tudi rešitve za urejanje brežin reke Krke na natečajnem območju, z ureditvijo okolice obstoječega črpališča, ureditvijo peš in kolesarskih poti, navezavo na prometno omrežje ter potrebno komunalno infrastrukturo.

Portal JN 

 

 Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 12.06.2017
Zaključno poročilo komisije: 11.07.2017
podrobnosti >>ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA, FAZA III

Predmet projektnega natečaja: je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt III.faze Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo zagotovil nove prostore za izvajanje dejavnosti ter omogočil tako fizično kot programsko povezavo z obstoječim objektom Zdravstvenega doma

Portal JNRazstava

Otvoritev razstave bo v petek 6.4.2018 ob 11:00 uri na Bevkovem trgu.
Razstava bo na ogled do 6.5.2018.

VabiloNaročnik: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
Rok oddaje: 02.06.2017
Zaključno poročilo komisije: 10.07.2017
podrobnosti >>CELOVITA PRENOVA SNG DRAMA LJUBLJANA

Razstava:
Otvoritev razstave bo v sredo 13.9.2017 ob 17.00 uri v historični stavbi Drame v Ljubljani. Razstava bo na ogled do oktobra 2017, pol ure pred predstavami na velikem odru in po predstavah. Vodstva po razstavah: 18., 26. in 28. 9. ob 17.00. Potrditve na iztok.vadnjal@drama.si.
Vljudno vabljeni.
vabilo

Predmet natečaja:
prenova historičnega objekta Drama in preveritev različnih variant in konceptov celovite prenove ter pridobiti najkvalitetnejšo rešitev in izbrati izdelovalca projektne dokumentacije.

Predmet natečaja v posameznih stopnjah je:
I. stopnja: zasnova celovite prenove SNG Drama Ljubljana,
II. stopnja: korekcija zasnove v skladu s priporočili ocenjevalne komisije.
Izmed prispelih natečajnih rešitev na I. stopnji bo ocenjevalna komisija izbrala 3 (tri) najprimernejše rešitve, izdelala zanje priporočila v skladu s projektno nalogo in povabila izbrane kandidate na II. stopnjo.

Portal JN

 Naročnik: SNG DRAMA LJUBLJANA
Rok oddaje: 10.03.2017
Zaključno poročilo komisije: 15.06.2017
podrobnosti >>VERTIKALNA MOBILNA POVEZAVA OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU

Sporočilo za javnost št.1, 15.5.2017:

Naročnik Mestna občina Koper je 15.05.2017 na Portalu JN v rubriki VI.3 Dodatne informacije objavil:
Naročnik je s sklepom župana številka 351-73/2017 z dne 8.5.2017 ustavil postopek javnega naročila za javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za vertikalno mobilno povezavo obalnega območja z Markovim hribom v Kopru na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3).

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: VERTIKALNO MOBILNO POVEZAVO OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU

Podatki o nagradnem skladu, priznanjah in odškodninah:
• 1. nagrada 7.000 EUR
• 2. nagrada 5.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 1.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 18.000 EUR

Razpisani sklad za odškodnine je:
• odškodnine po 750 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 7.500 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet projektnega natečaja:
izbira strokovno najprimernejše rešitve za programsko, urbanistično, krajinsko, arhitekturno in prometno zasnovo območja vertikalne povezave obalnega območja z Markovim hribom in območja ureditve kolesarske poti na Markovcu. Natečajno območje je razdeljeno na dva dela. Natečajno območje 1 obsega območje vertikalne povezave, natečajno območje 2 pa ureditev kolesarske steze od vertikalne povezave do obstoječe kolesarske steze ob Kvedrovi ulici.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
• Obseg del: dopolnitev IDZ, IDP, PGD, PZI, dokumentacija za razpis, vključno z dopolnitvijo geomehanskega poročila, poročilom o vplivih na okolje v kolikor bo potrebno in drugimi študijami/elaborati glede na natečajno rešitev. PD ne vključuje projektantskega nadzora in PIDa.
• Pogodbeni roki: dopolnitev IDZ 10 koledarskih dni po prejemu projektne naloge s strani naročnika, IDP 20 koledarskih dni po potrditvi IDZ s strani naročnika in pridobitvi projektnih pogojev, PGD 70 koledarskih dni po potrditvi IDP s strani naročnika, PZI 60 koledarskih dni po potrditvi PGD s strani naročnika in pridobitvi vseh soglasij za gradbeno dovoljenje, dokumentacija za razpis 10 koledarskih dni po potrditvi PZI s strani naročnika.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: osnovno zavarovanje in dozavarovanje do pogodbene vrednosti
• Pogodbena kazen: 5 ‰ od pogodbene cene na dan, v skupnem znesku največ 10 % celotne pogodbene cene.
• Zahtevana finančna zavarovanja: Najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV).
• Prenos avtorskih pravic: delen prenos materialnih pravic

Natečajni elaborat mora prispeti do četrtka 15.6.2017 do 12:00 ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Mestna občina Koper na naslovu Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v vložišču v pritličju.Naročnik: in organizaror javnega natečaja Mestna občina Koper
Rok oddaje: 15.06.2017
Zaključno poročilo komisije: 15.06.2017

podrobnosti >>UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

Razstava:
Otvoritev razstave bo v ponedeljek 3.7.2017 ob 18.00 uri v zgodovinskem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
Razstava bo na ogled vsak dan do 31.7.2017 med 8:00 in 22:00 uro.
Vljudno vabljeni.

vabilo

Predmet natečaja:
Z natečajem se išče najprimernejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana. Prenovljen bo glavni atletski stadion, opremljen bo s tribunami in spremljajočimi prostori za 5000 gledalcev, zgrajena bo atletska dvorana z vsemi spremljajočimi prostori in tribunami za 1500 gledalcev, urejena bosta pomožni atletski stadion in center za mete, zgrajena bo podzemna parkirna hiša ter zagotovljene vse zahtevane servisne in parkirne površine in dostopi, vključno z izven nivojsko peš povezavo preko gorenjskega železniškega koridorja in celovito zunanjo ureditvijo območja.

Portal JNNaročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 20.04.2017
Zaključno poročilo komisije: 14.06.2017
podrobnosti >>STANOVANJSKA GRADNJA RAKOVA JELŠA II

Razstava:
Otvoritev razstave bo v torek 27.6.2017 ob 13.30 uri v pritlični dvorani JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan do 6.7.2017 med 9:00 in 19:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabilo

 

Predmet natečaja:
Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 170 neprofitnih najemnih stanovanj, trgovski program za lokalno oskrbo, večnamenski prostor lokalne skupnosti, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.

Portal JN

 Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Rok oddaje: 12.05.2017
Zaključno poročilo komisije: 10.06.2017
podrobnosti >>PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD

Razstava
Otvoritev razstave bo v sredo, 10.5. 2017 ob 17:00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg 1. Razstava bo na ogled vsak dan do 17.5.2017 med 8:00 in 20:00 uro.
Vljudno vabljeni.
Vabilo

Predmet natečaja:
Naročnik natečaja želi ob osnovni šoli Vižmarje Brod zgraditi novo telovadnico s pripadajočo zunanjo ureditvijo in parkiriščem, ki bo služila predvsem potrebam šole, občasno pa tudi potrebam izvedbe večjih uradnih tekmovanj in ostalih prireditev. Predmet te natečajne naloge so usmeritve za izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice. Predviden rok izgradnje telovadnice je september 2018.  

Portal JNNaročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 13.03.2017
Zaključno poročilo komisije: 10.04.2017
podrobnosti >>UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA KASTRE V AJDOVŠČINI

Ob zaključku javnega natečaj je naročnik Občina Ajdovščina v sodelovanju z ZAPS izdala tiskano publikacijo.

Razstava
Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 20.3. 2017 ob 17:00 uri, v avli dvorane prve slovenske vlade, (Trg 1.slovenske vlade 1, Ajdovščina) do 20.4.2017. Ogled razstave je možen v času prireditev oz. po predhodni najavi (pri ga. Marici Žen Brecelj, Oddelek za okolje in prostor, na tel. 05-365-91-36.
Vljudno vabljeni.
Vabilo

Predmet natečaja:
Izdelava arhitekturne zasnove za celovito prenovo odprtih javnih površin v starem mestnem jedru na območju Kastre v Ajdovščini s poudarkom na ureditvi Lavričevega trga in vstopnih ulic nanj.

Portal JN

 Naročnik: Občina Ajdovščina
Rok oddaje: 10.01.2017
Zaključno poročilo komisije: 22.02.2017
podrobnosti >>PRENOVA MESTNEGA SREDIŠČA MURSKE SOBOTE

Razstava
Otvoritev razstave bo v petek, 24.2. 2017 ob 12:00 uri, v prostorih TIC Murska Sobota - Hranilnica prekmurskih dobrot, Slovenska ulica 41, Murska Sobota. Razstava bo odprta od ponedeljka do sobote od 9.00 - 16.00, in v nedeljo od 9.00 do 12.00, do vključno petka 10. marca 2017. Vljudno vabljeni.
Vabilo

Predmet natečaja:
Predmet natečaja je celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno urejanje odprtih javnih površin mestnega središča Murske Sobote od Trga zmage na severu, Slovenske ulice na vzhodu, Slomškove ulice na jugu in Kocljeve ulice za zahodu. Natečaj zajema projektni in idejni del. Natečajniki obdelajo oba dela.

Portal JNNaročnik: Mestna občina Murska Sobota
Rok oddaje: 16.12.2016
Zaključno poročilo komisije: 25.01.2017

im(3)
im(2)
im(1)podrobnosti >> Hitre povezave:

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI OB LITIJSKI CESTI

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI IG

DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI

BRV IN KOLESARSKA POT - IRČA VAS

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA, FAZA III

CELOVITA PRENOVA SNG DRAMA LJUBLJANA

VERTIKALNA MOBILNA POVEZAVA OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU

UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

STANOVANJSKA GRADNJA RAKOVA JELŠA II

PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD

UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA KASTRE V AJDOVŠČINI

PRENOVA MESTNEGA SREDIŠČA MURSKE SOBOTE